Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

IV SA 2103/00 - Wyrok NSA z 2001-12-18

przeniesienia tego uprawnienia na rzecz innego podmiotu winna więc wynikać z przepisów prawa administracyjnego /np. tak jak w przypadku pozwolenia na budowę/. Ponadto dodać...

II GZ 139/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

., nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na wyprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie...
z siedzibą w M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] grudnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego...

VI SA/Wa 2316/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

Nadzoru Budowlanego w K., na budowie Centrum Handlowego '[...]' w K., przy ul. [...] w K., na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowlanych, pobrały do badań...
Przedsiębiorstwa '[...]' sp. z o. o. z siedzibą w m. O., dostarczając cały towar na teren budowy spółki. W protokole kontroli wskazano, że przedłożona deklaracja...

VI SA/Wa 2127/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

oraz nieuszkodzenie drutu plombowniczego zabezpieczającego połączenie czujnika ruchu ze skrzynią przekładniową pojazdu, pozwoliło wykluczyć wprowadzenie przeróbek...
tachograf cyfrowy. Zakres ingerencji w budowę tachografu cyfrowego wykryty w toku kontroli pojazdu przeprowadzonej przez [...]WITD, w powiązaniu z faktem nienaruszenia cech...

VI SA/Wa 1159/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

miejsce pobrania próbki to Platforma dla Remontu i Budowy, Al. J. [...] w W.. Czynność udokumentowano w protokółach z [...] września 2017 r.: nr [...] oraz nr [...] z pobrania...
dla Remontu i Budowy, Al. J. [...] w W.., Kontroli podlegał wyrób budowlany: płyty styropianowe [...] Fasada [...], o grubości 100 mm, wyprodukowany przez spółkę w ilości 1...

II GSK 647/21 - Wyrok NSA z 2021-09-07

) faktycznie użytkowany do operacji bezciśnieniowych wymaga decyzji - pozwolenia na eksploatację,, 2) naruszenie przepisów postępowania, których uchybienie miało istotny...
, zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej cysterny, budowy cysterny, osprzętu zabezpieczającego i eksploatacyjnego, że jest to zbiornik cysterny drogowej...

VI SA/Wa 1734/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

sprawdzania tachografu przez Stronę, a Strona, podczas ostatniego sprawdzania tachografu nie wykryła nieprawidłowości budowy i pracy tachografu cyfrowego, do czego...
warsztat tachografów jest zatem zadbać, aby posiadać odpowiednie zaplecze techniczne oraz kadrowe, które pozwoli mu na właściwe funkcjonowanie w branży oraz wypełnienie...

VI SA/Wa 1961/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-23

odnośnie kwestii klasyfikacji tusz. Prowadzona dotychczas korespondencja w tej sprawie nie pozwoliła uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. W chwili obecnej nie ma podstaw...
na podstawie masy i budowy ciała świń, które dostarczyli do rzeźni. Zgodnie z art. 20 ust. 2 w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zdecydować, że stosowanie tej skali...

VI SA/Wa 1198/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

, elektryczne lub biologiczne, higiena, radioaktywność, dokładność), albo odnoszą się do produktu lub jego charakterystyk (np. przepisy dotyczące materiałów, projektu, budowy...
wynosi [0,063*1n(Po)+0,622]*0,95= [0,063*1n(5*6,8)+ 0,622]*0,95= 0,844*0,95= 0,802., W świetle powyższego, jak zaznaczył Prezes UKE, przeprowadzone badania wyrobu pozwoliły...

VI SA/Wa 1691/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

kanalizacji, opinię dr hab. J. R.,, z której wynika, że rury łączone na pióro i wpust nie są właściwe do budowy kanalizacji, a także notatkę A. S. dotyczącą konieczności...
nadzwyczajnego pozwoli na ustalenie tej kwestii., W sprawie niniejszej wnioskodawca skierował oba wykluczające się wnioski jednocześnie, a organ naruszając wskazaną wyżej...
1   Następne >   2