Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Lu 690/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-12

pozwolenie na budowę fermy, nie istniał jeszcze KRUS, zatem składki na Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych oraz podatek rolny odprowadzał do gminy, natomiast podatek od dochodów...
pomocniczą przy ustaleniu treści zaświadczenia i ogranicza się tylko do takiego postępowania, które pozwoli na urzędowe potwierdzenie znanych faktów lub stanu prawnego...

I OSK 484/20 - Wyrok NSA z 2020-08-06

65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego, należy liczyć zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a. od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jeżeli wniosek...
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemki został złożony [...] lutego 2019 r. (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl) natomiast pozwolenie wydane zostało...

I OSK 208/20 - Wyrok NSA z 2020-06-23

od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jeżeli wniosek ten czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa (art. 64 § 2 kpa). W tym przypadku kiedy wniosek...
było uzupełnienie materiału dowodowego. Uzupełnienie przez pełnomocnika brakujących dokumentów, pozwoliło na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Jednocześnie wszelkie ewentualne...

II SA/Bd 896/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-26

nie zawiadomił on jeszcze właściwego organu o zakończeniu budowy domu i nie uzyskał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. W związku z tym należało...
kredytowania. Do skargi dołączono m. in. kopię decyzji Prezydenta Miasta B. z dnia 10 kwietnia 2008 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę...

III SA/Kr 235/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-14

z zawiadomieniem o zakończeniu budowy albo została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego., Orzekające w sprawie organy oparły decyzję...
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. W ten sposób w ocenie Sądu przepis kładzie akcent na okoliczności związane z procesem budowy domu jednorodzinnego od strony...

II SA/Wa 1832/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-17

., z zamiarem podjęcia pracy, która pozwoli na wybudowanie domu w Polsce. W 2005 r. wspólnie z żoną kupili w Polsce działkę budowlaną, otrzymali pozwolenie na budowę, wszelkie...
, aby jak najszybciej rozpocząć budowę domu jednorodzinnego. Corocznie przyjeżdżał do Polski na urlop i w tym czasie zajmował się budową domu. Pod jego nieobecność budowę domu...

II SA/Go 418/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

): 'Na gruncie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. nie można utożsamiać nowej okoliczności faktycznej z nowym dowodem. Ekspertyza, wydana po wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę...

III SA/Kr 2114/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-12

dla wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, poprzestając na przyznaniu szczególnego w sprawie znaczenia wydruku z 'Syriusza', mimo zakwestionowania takiego...

II SA/Go 272/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

faktycznej z nowym dowodem. Ekspertyza, wydana po wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, nie może być uznana za nowy dowód, stanowiący podstawę do wznowienia postępowania...

II SA/Go 748/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-24

. przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg w upadłości, z którego wynika, że była zatrudniona w okresie od 2 stycznia 1974r. do 30 września 2002r., Organ podał, iż zgodnie...
bezrobotną, ponieważ w tym czasie była zatrudniona w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Utrzymania Dróg., Od decyzji organu pierwszej instancji odwołanie wniósł E.G....
1   Następne >   3