Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III OSK 224/21 - Wyrok NSA z 2021-03-23

i pozwolenie na budowę wywołało nieodwracalne skutki prawne w postaci wykonania modernizacji budynku i decyzji o przekazaniu go do użytkowania. W sprawie tej zarówno organ...
odwoławczy, stwierdzający nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i Wojewódzki oraz Naczelny Sąd Administracyjny zajęły jednakowe stanowisko, że w takiej sytuacji...

II SA/Wa 2059/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

M. z dnia [...] marca 2015 r. o zmianie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz o zatwierdzeniu zamiennych rysunków do projektu budowlanego;, Ostatecznej decyzji...
decyzja nr [...] Starosty M. z dnia [...] marca 2015 r. o zmianie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz o zatwierdzeniu zamiennych rysunków do projektu...

I SA/Wa 620/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-29

. [...] w P.) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z zamiarem dokonania zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przedszkole...
o wydaniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego przy ul. [...] do celów prowadzenia przedszkola, opinii straży pożarnej o dopuszczeniu wyżej wymienionej...

I SA/Wa 824/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-11

aktualizacja dokumentacji technicznej, która zakończyła się uzyskaniem w 2004 r. pozwolenia na budowę. Pozwolenie to utraciło swoją ważność 17 grudnia 2006 r...
gimnazjum, umożliwiająca wykonanie decyzji Kuratora, może rozpocząć się najwcześniej w 2008 r., cykl budowy musi trwać minimum dwa lata, co w konsekwencji umożliwi...

II SA/Rz 1217/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-12-18

o pozwoleniu na budowę nowego obiektu szkoły w B., którego oddanie do użytku planowane jest na rok 2019 oraz ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w celu budowy szkoły...

II SA/Wa 1159/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

projektu opracowanego przez Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Aktualnie w Starostwie Powiatowym w [...] złożony został wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę. W III...
, co pozwoli w maksymalny sposób utrzymać istniejącą strukturę zatrudnienia., [...] Kurator Oświaty wydał w dniu [...] lutego 2016 r. postanowienie nr [...] na podstawie...

I OSK 2068/17 - Wyrok NSA z 2019-06-12

, Pracy i Polityki Społecznej nr [...], ostateczną decyzję Starosty M. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] o zmianie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę...
oraz o zatwierdzeniu zamiennych rysunków do projektu budowlanego oraz ostateczną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. M. o pozwoleniu na użytkowanie, a także pism...

I OSK 1355/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

, ale także choćby w przypadku pozwolenia na budowę., Jeśli zatem pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej uzyskały dwie osoby fizyczne, są one wspólnie uprawnione i zobowiązane...
[...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej 1. oddala skargi kasacyjne; 2...

II SA/Wa 2070/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-22

podstawowej w E., zlecono sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednakże rosnąca dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę i otrzymywaną...

II SA/Wa 1295/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

w SP w [...] i pojawiające się problemy lokalowe od wielu lat planowano rozbudowę budynku szkolnego. Ostatnie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia...
na budowę zostało wydane decyzją Starosty [...] z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...]. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że projekt budowlany zgodny z decyzją Burmistrza...
1   Następne >   +2   4