Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 4/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-22

2007 r. do dnia [...] września 2007 r. na podstawie pozwolenia nr [...] oraz nadpłaty w kwocie [...] zł z tytułu opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością...
w okresie od dnia [...] lipca 2007 r. do dnia [...] września 2007 r. na podstawie pozwolenia nr [...]., Podstawą prawną przyjętą w obydwu decyzjach Prezesa UKE był art. 75 par. 2...

II GSK 1232/20 - Wyrok NSA z 2021-02-23

. Stanowisko WSA w Gdańsku zostało bowiem sformułowane odnośnie do innej przedmiotowo kategorii spraw (zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...
na budowę) oraz - co istotne - postępowanie w tej sprawie było prowadzone w następstwie wniosku strony - inwestora, zaś organ nie był konsekwentny w stosowaniu doręczeń w formie...

II SA/Ke 489/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-12

tej inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Pismem z dnia 21 kwietnia 2006r. strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym służącym...
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do budowy sieci internetowej niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę a nie jest konieczna decyzja o ustaleniu...

II SA/Łd 1378/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-08-11

budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 ze zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach...

II GSK 2592/15 - Wyrok NSA z 2017-06-21

telekomunikacyjnych, decyduje podmiot uprawniony z rezerwacji, składając do Prezesa UKE odpowiedniej treści wniosek, o wydanie pozwolenia radiowego na wykorzystywanie...
częstotliwości. W okresie pomiędzy uzyskaniem prawa do dysponowania częstotliwością na podstawie rezerwacji, a uzyskaniem pozwolenia faktyczne wykorzystywanie częstotliwości...

II SA 2223/95 - Wyrok NSA z 1997-01-29

. do Naczelnego Sądu Administracyjnego żądając jej uchylenia. Zarzuciła, że niezgodnie z prawem wyłączono z zakresu pozwolenia teren miasta (...) oraz ograniczono zakres...
z zakresu pozwolenia miasta (...) powołując się na zaangażowanie inwestycyjne na tym terenie Telekomunikacji Polskiej S.A. Rozstrzygnięcie takie mieści się w założeniach...

VI SA/Wa 4095/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

zauważyła, że zaskarżona decyzja z dnia [...] września 2014 r. została wykonana w dacie, w której Prezes UKE wydał pozwolenie radiowe na rzecz S. S.A., w związku z czym...
podkreśliła przy tym, że pozwolenia radiowe umożliwiające wykorzystywanie zarezerwowanej częstotliwości nie mają charakteru samoistnego. Izba ponownie wskazała, że intencją...

II GSK 2509/17 - Wyrok NSA z 2019-10-08

oraz 842-847 MHz', stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,, 7. zwolnił z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego do używania urządzenia radiowego, wykorzystującego...
801-806 MHz oraz 842-847 MHz', stanowiącym integralną część decyzji, które podlega wpisowi do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia, o którym mowa w art. 144c...

VI SA/Wa 689/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

przedsiębiorcami. Dokumentacja zawiera szczegółowe informacje odnośnie technologii wykorzystywanej przez I. oraz sposobu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Tym samym...
technologię budowy instalacji telekomunikacyjnych, powoduje, że uzyskanie przez Skarżącą informacji dotyczących sposobu budowy światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej...

VI SA/Wa 2933/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-18

o dostępie do infrastruktury w zakresie kanalizacji kablowej., W ocenie organu wymienione wyżej informacje składają się na know-how wykorzystywane przez Spółkę, przy budowie...
systemów informatycznych, a ich ujawnienie pozwoliłoby na odtworzenie oraz ocenę efektywności modelu biznesowego stosowanego przez Spółkę. W oparciu o zastrzeżone informacje...
1   Następne >   +2   6