Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 587/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-29

wyłączającej grunty rolne z produkcji rolnej, ale w czasie obowiązywania art. 5b ustawy nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę, to po dacie wejścia w życie przepisu...
uchylającego regulację art. 5b ustawyo ochronie gruntów rolnych i leśnych uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji wyłączającej użytek rolny z produkcji rolnej...

II SA/Kr 1385/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-17

nr [....] organ zwrócił się do Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów o udostępnienie kserokopii pozwolenia na budowę wraz z zagospodarowaniem terenu...
decyzji pozwolenia na budowę z dnia 30.07.2014r. nr [....] wydanej dla U. i G.C. dot. inwestycji: 'budynek mieszkalny, jednorodzinny z wewnętrznymi instalacjami (w budynku...

II SA/Gd 411/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-03-29

września 1991 roku pozwolenia na budowę na przedmiotowej działce pawilonu handlowego, podczas gdy prawidłowo kwestionowana decyzja winna zostać wydana przed wydaniem...
pozwolenia na budowę pawilonu. Naruszenie to jednak w ocenie Kolegium nie miało charakteru rażącego i nie stanowiło podstawy do stwierdzenia nieważności kwestionowanej...

II SA/Kr 642/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-22

, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (art. 11 ust. l i 4 w/w ustawy) na wniosek inwestora. Z zezwoleniem na wyłączenie gruntów z produkcji, związany...
, iż utwardzenie drogi zostało dokonane przez inwestorów, w celu uzyskania pozwolenia na budowę na działkach przylegających do działek nr [...], [...](...) nie odniósł...

II SA/Sz 1492/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-12

A pozwolenia na budowę ww. zamierzenia., Na podstawie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosta Powiatowy powziął informację...
w tym postępowaniu Starosty i wydał postanowienie o uzgodnieniu inwestycji. Również w postępowaniu zakończonym uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta...

II SA/Kr 1294/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-10

czerwca każdego roku., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta K. znak [....] z 29.08.2000 r. o pozwoleniu na budowę...
oraz z dnia 19.12.2000 r. nr [....] o przeniesieniu pozwolenia na budowę grunty, na których została zrealizowana inwestycja przewidziane były na cele produkcji rolnej...

IV SA/Wa 2350/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę), obecnie nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nie ma żadnego dochodu. Ponadto...
skarżącej pozwolenia na budowę. Spółka wniosła skargę na decyzję organu odwoławczego, a z uwagi na aktywny udział stron w postępowaniu, należy zakładać, że w przypadku...

IV SA/Wa 2348/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę), obecnie nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nie ma żadnego dochodu. Ponadto...
skarżącej pozwolenia na budowę. Spółka wniosła skargę na decyzję organu odwoławczego, a z uwagi na aktywny udział stron w postępowaniu, należy zakładać, że w przypadku...

IV SA/Wa 2352/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę), obecnie nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nie ma żadnego dochodu. Ponadto...
skarżącej pozwolenia na budowę. Spółka wniosła skargę na decyzję organu odwoławczego, a z uwagi na aktywny udział stron w postępowaniu, należy zakładać, że w przypadku...

IV SA/Wa 2351/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

uzyskania pozwolenia na budowę), obecnie nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nie ma żadnego dochodu. Ponadto, jak wskazała...
pozwolenia na budowę. Spółka wniosła skargę na decyzję organu odwoławczego, a z uwagi na aktywny udział stron w postępowaniu, należy zakładać, że w przypadku korzystnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   55