Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II SA/Bk 371/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-27

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez nieuzasadnione rozszerzenie kręgu podmiotów będących stronami postępowania o pozwolenie na budowę - o wszystkie osoby...
kręgu podmiotów będących stronami w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę turbin wiatrowych na terenie Gminy Jeleniewo;, 2. art. 40 ust. 1 i 2 ustawy...

II SA/Bd 1183/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-26

, a przede wszystkim ostateczne pozwolenie na budowę pozwalające rozpocząć inwestycje, a organ opiniujący utrudnia mu wykonanie przyznanych uprawnień. Zdaniem skarżącego, zasada...
. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. [...]/3 położonej...

VI SA/Wa 2079/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-15

przeniesienia praw wynikających z decyzji, umożliwia to np. art. 40 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczający przeniesienie praw z pozwolenia na budowę. Podkreślił w związku...
koncesji, zezwoleń oraz taryf w obszarze wytwarzania oraz zapewnia, w tym przez Oddziały, pozyskiwanie i obsługę pozwoleń zintegrowanych, sektorowych i innych decyzji...

VI SA/Wa 2081/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-15

- Prawo budowlane, dopuszczający przeniesienie praw z pozwolenia na budowę. Podkreślił w związku z tym, że zarówno obecna, jak i obowiązująca poprzednio ustawa - Prawo...
w obszarze wytwarzania oraz zapewnia, w tym przez Oddziały, pozyskiwanie i obsługę pozwoleń zintegrowanych, sektorowych i innych decyzji administracyjnych przynależnych...

VI SA/Wa 2080/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-15

przeniesienie praw z pozwolenia na budowę. Podkreślił w związku z tym, że zarówno obecna, jak i obowiązująca poprzednio ustawa - Prawo atomowe z dnia 10 kwietnia 1986 r...
oraz zapewnia, w tym przez Oddziały, pozyskiwanie i obsługę pozwoleń zintegrowanych, sektorowych i innych decyzji administracyjnych przynależnych obszarowi środowiskowemu...

II SA/Rz 807/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-12

zabudowy czy pozwoleń na budowę. Reasumując stwierdzono, że interes prawny Spółki nie został naruszony., Wcześniej, bo w dniu 15 maja 2014 r. A. Sp. z o.o. - reprezentowana...
interes prawny w żądaniu usunięcia naruszenia prawa. Podała, że jest podmiotem (inwestorem) prowadzącym inwestycję polegającą na budowie farmy wiatrowej [...] na terenie...

VI SAB/Wa 11/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

pismem z dnia [...] listopada 2009 r. Prezes URE wezwał skarżącego m. in. o przedstawienie decyzji pozwolenia na budowę oraz ew. decyzji zezwalającej na użytkowanie...
wykonywanie działalności., Żądanie przedstawienia decyzji pozwolenia na budowę oraz ewentualnej decyzji zezwalającej na użytkowanie stacji paliw we wskazanej lokalizacji...

II SA/Bd 744/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-22

właściciela nieruchomości., Linia energetyczna, której modernizacji domagał się P. Sp. z o.o. Zakład [...] w B., została wybudowana bez pozwolenia na budowę i bez zgody...
towarzyszące budowie linii napowietrzenej i wskazało, że badanie dopuszczalności egzekucji obejmuje w szczególności ustalenie, czy egzekucja oznaczonego obowiązku jest dopuszczalna...

VI SAB/Wa 18/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-07

' a także wskazali na 'bezprawne uzależnienie możliwości wykonania postanowień prawomocnego pozwolenia na budowę od zawarcia umowy kolizyjnej, a następnie uzależnienie zawarcia...

IV SA/Po 701/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-04

, jak: określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, ustalenie warunków zabudowy, czy udzielenie pozwolenia na budowę., Godzi się w tym miejscu podkreślić...
wynika z tego, że postanowienia Uchwały odnoszą się do wszystkich podmiotów potencjalnie zamierzających realizować inwestycje polegające na budowie turbin. Ponadto Uchwała...
1   Następne >   2