Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1046/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-28

, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie raty, decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 60 dni od dnia przekazania przez Gminny Ośrodek...
100.000 zł, która to suma winna być powiększona dodatkowo o 581,45 zł za wydatki na ustanowienie służebności oraz koszty administracyjne uzyskania pozwolenia na budowę...

III SA/Kr 473/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-20

raty w części dotyczącej kosztów zakupu materiałów i kosztów robocizny związanych z budową budynku mieszkalnego oraz doręczenie organowi prawomocnego pozwolenia na budowę...
dostarczenia pozwolenia na budowę oraz przedwczesność zasiłku na chwilę obecną. Wskazano, iż wytyczne Urzędu Wojewódzkiego jednoznacznie stwierdzają, że decyzja przyznająca zasiłek...

II SA/Bd 1141/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-02-13

29 sierpnia 2019 r. o sygnaturze II SA/Bd 314/19 w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego. Wyrokiem z dnia 29...
., nr [...].JK w przedmiocie pozwolenia na budowę., Pismem z dnia [...] grudnia 2019 r. H. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę o wznowienie...

I OZ 34/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

2006 r. otrzymało dodatkowo pozwolenie na budowę dwóch zbiorników na gnojówkę oraz płytę gnojową. Natomiast za oddane w dzierżawę grunty skarżący otrzymał, zdaniem Sądu...
społecznej w formie dożywiania. Natomiast pozwolenie na budowę dwóch zbiorników oraz płyty gnojowej nie jest i nie będzie realizowane przez niego z powodu choroby., Naczelny...

III SA/Kr 1046/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-22

pozwolenie na budowę, co przy tym terminie jest nierealne., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...
celowego w wysokości [...] zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i kosztów robocizny związanych z budową budynku mieszkalnego na nieruchomości...

II SA/Bd 125/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-08-04

budynku magazynowo - garażowego przy ul. [...] w T. W uzasadnieniu organ wskazał, że obiekt był realizowany z odstępstwami od warunków określonych w pozwoleniu na budowę...
- magazynowego na działkach 47/2 i 47/3 ul. [...]. Inwestor uzyskał 11 sierpnia 1998 r. decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku...

III SAB/Kr 45/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-13

te są zagwarantowane przez Wojewodę, jednak będą wypłacone dopiero w kolejnym roku kalendarzowym (i budżetowym). Jednocześnie zaczęto wymagać dostarczenia pozwolenia na budowę...
do załatwienia sprawy dotyczącej przyznania zasiłku do kwoty 100.000 zł na budowę domu po powodzi zaistniałej w maju i czerwcu 2010 r. (sprawa zarejestrowana pierwotnie...

II SA/Bd 1583/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

na zmianę budynku szkoły i wydanie pozwolenia na budowę domu Senior-Wigor, uzgodnienie zmiany z organem Kuratorium, prowadzenie dziennika budowy przez Powiatowy Nadzór...
środków finansowych na adaptację budynków i utrzymanie domu Senior-Wigor. Skarżący wskazał również na wystawienie tablicy budowy-adaptacja budynków istniejącej szkoły...

II SA/Łd 292/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-07-06

przez siebie działce. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dobroć zamieniła się w niewdzięczność, obrażanie a w konsekwencji wprowadzenie się do mieszkania skarżącej razem...
i święta, W uzasadnieniu odwołania skarżąca podniosła, iż obdarowani A. i H. Dz. okazywali jej dobroć do czasu uzyskania przez nich zezwolenia na budowę domu na posiadanej...

I SA/Wa 1047/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

decyzji o pozwoleniu na budowę z [...] listopada 2015 r. - czego ani organy, ani Sąd nie kwestionuje - dla oceny możliwości prowadzenia w nim domu pomocy społecznej nie mogło...
r. stwierdził zaś, że roboty budowlane zrealizowane zostały zgodnie z projektem budowlanym i warunkami decyzji na budowę z [...] listopada 2015 r. oraz obowiązującymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   15