Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1570/16 - Wyrok NSA z 2016-12-15

została decyzja o lokalizacji celu publicznego oraz decyzja o pozwoleniu na budowę. Natomiast z uwagi na fakt, że między stronami istnie spór, którego nie zakończyły...
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę., Ponadto, w ocenie Wojewody, organ I instancji w zaskarżonej decyzji określił termin ograniczenia sposobu...

IV SA/Wa 3260/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

i warunki realizacji inwestycji (modernizacji [...]), zatwierdzająca plan realizacyjny i udzielająca pozwolenia na budowę, na którą powołuje się decyzja wywłaszczeniowa...
jak i udzieleniu pozwolenia na budowę, co zdaniem skarżącej przesądza o jej nieważności, a tym samym o nieważności ww. decyzji wywłaszczeniowej Naczelnika Miasta i Gminy...

I OSK 153/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

. nr [...] Prezydent Miasta C. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii kablowej 15 kV, m.in....
kV, zgodnie z ostatecznymi decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i w sprawie pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu wniosku inwestor wskazał...

I OSK 4/13 - Wyrok NSA z 2014-08-05

projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę inwestycji - droga ekspresowa S2 od węzła [...] do węzła [...]. Pismem z [...] stycznia 2011 r. Generalny Dyrektor...
, a taką jest nieruchomość K. i W. Z. W decyzjach wyjaśniono też, że z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę wynikało, że na działkach...

II SA/Gl 929/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-28

wskazał, że dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja o lokalizacji celu publicznego oraz decyzja o pozwoleniu na budowę. Natomiast z uwagi na fakt, że między...
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W ocenie Wojewody organ I instancji w zaskarżonej decyzji określił termin ograniczenia sposobu...

I OSK 557/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

, poz. 2109 ze zm.) dalej zwanego 'rozporządzeniem'. Podkreślono, że nie można uznać wykonanych na nieruchomości prac budowlanych ani pozwolenia na budowę za części...
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez skarżącą spółkę, który uwzględniał istniejące w dacie wywłaszczenia pozwolenie na budowę;, - pominięciu...

II SA/Kr 840/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-21

- 2019 Wójt Gminy J. wnioskował o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy na działkach [...] i [...] położonych w obr. J.. Na podstawie uzyskanych informacji...
stwierdzono, że:, decyzją nr [...] z 16 września 2014 r., znak [...] udzielono pozwolenia na budowę zjazdu (na działkę ewidencyjną nr [...] obr. J.) i wyjazdu (z działki...

I OSK 2383/15 - Wyrok NSA z 2016-09-07

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie do uzyskania...
[...] ustalono od chwili uzyskania przez PSE S. A. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie działki objętej przedmiotową decyzją, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji...

II SA/Ke 475/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-26

września 2017r. znak: B-II.6740.61.9.2017 zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą D. pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV w ramach...
u.g.n. zastępuje bowiem zgodę właściciela na realizację inwestycji i jest podstawą do wystąpienia przez inwestora do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę...

IV SA/Wa 2579/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-05

do minimum, okresu potrzebnego dla wystąpienia przez jednostkę z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a następnie realizację inwestycji zaspakajającej interes społeczny ludności...
powinny zakończyć się do końca grudnia 2016 roku, zatem szczególnie ważne dla wnioskodawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznej na przedmiotowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100