Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2014-10-17

pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:, A) kąta nachylenia dachu i wysokości kalenicy...
możliwość nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, które to nieistotne odstąpienie nie wymaga uzyskania...

VI SA/Wa 2383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

pozwolenia na budowę i poruszył kwestię nieprawidłowości w podłączeniu klimatyzatora do istniejącej w budynku instalacji, ale w ogóle nie dostrzegł kluczowej dla poprawnego...
, co do których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, jeżeli zagraża to zdrowiu użytkowników obiektu. Tym samym zabrakło, zdaniem Komisji, istotnego...

II GSK 1291/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

decyzją ostateczną Starosty Włocławskiego z dnia 10 maja 2010 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny...
postępowania zakończonego decyzją ostateczną, działka nr 56 (M.K.) nie znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu objętego decyzją o pozwoleniu na budowę, co oznacza...

VI SA/Wa 2346/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

stycznia 2017 r., budowa instalacji klimatyzacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia., Pomimo tego, że roboty budowlane...
polegające na instalowaniu urządzeń klimatyzacyjnych nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia, to zastosowanie może mieć art. 66 ust...

VI SA/Wa 2643/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - zamierzała przystąpić do budowy na nieruchomości apartamentowca, co byłoby połączone...
i udzielenia pozwolenia na budowę. Postanowienie § 9 umowy przygotowanej przez skarżącego taką możliwość przewiduje. Poza tym, jak wskazuje skarżący w odwołaniu, liczne orzeczenia...

VI SA/Wa 2504/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - zamierzała przystąpić do budowy na nieruchomości apartamentowca, co byłoby...
, zawarł przepis pozwalający na wypowiedzenie umowy przed upływem czasu, na który została zawarta, w przypadku uzyskania przez wydzierżawiającego pozwolenia na budowę...

II GSK 1479/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Miasta K. nie był organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę, w związku z czym Wojewoda winien stwierdzić nieważność decyzji Prezydenta, zamiast utrzymywać ją w mocy...
był wydać pozwolenie na budowę. Sąd podzielił akcentowane przez Komisję Egzaminacyjną II uwagi dotyczące niedostrzeżenia przez zdającego rzeczywistego uchybienia polegającego...

II GSK 1511/15 - Wyrok NSA z 2017-03-02

projekt do sporządzenia szczegółowego projektu budowlanego, który stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także nadal wykorzystywać...
w ciągu następnych kilkunastu lat podczas budowy kolejnych oddziałów spółki. Spółka chce mieć możliwość jak najszerszego, swobodnego i nieograniczonego miejscem oraz czasem...

VI SA/Wa 31/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

i ust. 7 Prawa budowlanego. W uzasadnieniu organ wskazał, że w stanie faktycznym zgłoszenia wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę albowiem jest ono wznoszone...
na niezabudowanej nieruchomości. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę wynika także z tego powodu, że zwieńczenie ogrodzenia może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi...

VI SA/Wa 193/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

egzaminacyjne, ponieważ aby przewidzieć rozwiązanie umowy na wypadek uzyskania pozwolenia na budowę apartamentowca - zamiast wypowiedzenia wprowadzono rozwiązanie umowy...
1   Następne >   +2   +5   7