Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Łd 982/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-25

o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. W odpowiedzi organ potwierdził, że pismo wpłynęło do niego w dniu 30 kwietnia 2015 roku, jednakże nie odnosiło się ono do planu...
złożone w dniu 30 kwietnia 2015 roku przez Spółkę zatytułowane informacja o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczy wyłożonego do publicznego wglądu projektu...

II OSK 1984/17 - Wyrok NSA z 2019-06-12

do publicznego wglądu, a odnoszącej się do informacji o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. W odpowiedzi organ potwierdził, że pismo wpłynęło do niego w dniu...
o pozwoleniu na budowę. Z tych powodów - w ocenie Wojewody - powstała sprzeczność ustaleń planu z wydaną wcześniej prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę., W odpowiedzi...

II SA/Wr 224/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-15

oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wynikających z sąsiedztwa elektrowni wiatrowych posiadających pozwolenie na budowę, jednakże...
istnieją inwestycje wiatrakowe, które uzyskały już pozwolenie na budowę i są w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (wyjaśnienia Wójt Gminy z [...].01.2020 r...

IV SA/Po 1101/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-16

w części obejmującej jej: a) § 9 ust. 2 w zakresie słów: 'przed wydaniem pozwolenia na budowę'; b) § 10 ust. 5; c) § 25 ust. 1 pkt 5 lit. b; 2. zasądza od Miasta...
w zakresie wyrazów: 'przed wydaniem pozwolenia na ich budowę'', § 10 ust. 5 oraz § 25 ust. 1 pkt 5 lit. b uchwały Nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r...

II SA/Lu 1124/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-13

zaskarżonej uchwały w następującej części: 'obowiązuje uzyskanie zgody sąsiada na zbliżenie do granicy działki, na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.' W. L. działając...
tekstowej obejmującej § 5 ust. 3 w brzmieniu: 'obowiązuje uzyskanie zgody sąsiada na zbliżenie do granicy działki, na etapie uzyskania pozwolenia na budowę'., W ocenie...

II SA/Wr 60/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-14

i budynków, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o pozwoleniu na budowę przed wejściem w życie niniejszego planu'. Organ podał również, że rozmieszczenie...
., Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę...

IV SA/Po 794/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

[...], gm. [...] 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 6 ust. 12 w zakresie wyrazów 'przed pozwoleniem na ich budowę,' oraz § 22 pkt 2 lit b; 2...
geodezyjnym [...], gm, [...]. Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części tj.: § 6 ust. 12 w zakresie wyrazów: 'przed pozwoleniem na ich budowę...

IV SA/Po 792/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-13

[...] i [...], gm. [...] 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 6 ust. 12 w zakresie wyrazów 'przed pozwoleniem na ich budowę', § 21 pkt 2 lit. b...
w zakresie wyrazów: 'przed pozwoleniem na ich budowę', § 21 pkt 2 lit. b, § 26 pkt 2 lit. f., Zdaniem organu nadzoru zaskarżona uchwała została podjęta z istotnym...

II SA/Ol 1413/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-02

w zaskarżonej w części została podjęta z naruszeniem prawa. Regulacja ta stanowi bowiem, że przy pozwoleniu na budowę obiektów zlokalizowanych na terenie oznaczonym symbolem...
dokumentów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Zatem plan miejscowy nie może wprowadzać innych warunków...

IV SA/Po 1102/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-24

uchwały w części obejmującej § 4 ust. 1 pkt 2, § 9 ust. 1 pkt 2 w zakresie wyrazów: 'przed wydaniem pozwolenia na ich budowę', § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 23 ust. 1 pkt 5 lit...
: 'przed wydaniem pozwolenia na ich budowę', § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 23 ust. 1 pkt 5 lit. b uchwały nr 37 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100