Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OSK 1502/14 - Wyrok NSA z 2016-02-18

budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku letniskowego. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2011r. Starosta Szczycieński przeniósł prawo z decyzji o pozwoleniu na budowę na P...
i zagospodarowania terenu poszerza sferę uprawnień adresata i tworzy dla niego nowe uprawnienia - publiczne prawo podmiotowe do żądania pozwolenia na budowę. Ochrona praw nabytych...

II OSK 2056/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-11

przedmiotową nieruchomość w 1999 r. i na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego w 2000 r. zrealizowali na niej inwestycję budowlaną. W skardze zarzucono wydanie...
do bliżej nieokreślonych decyzji o pozwoleniu na budowę, które - jako rażąco sprzeczne z zaskarżonym rozporządzeniem - mogłyby zdaniem skarżących wymagać stwierdzenia...

II SA/Ol 317/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-01

rozporządzenia do spraw wszczętych a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia miało na uwadze wydane już decyzje i pozwolenia na budowę...
i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są wydane już decyzje i pozwolenia na budowę, przy czym ustalono także, iż w chwili powołania...

II OSK 2596/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

o pozwoleniu na budowę wewnątrz obszaru ograniczonego użytkowania)., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie...

II SA/Ol 800/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-04

rekreacji indywidualnej, a decyzją z dnia 26 października 2009r. Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku letniskowego. Decyzją z dnia 17...
sierpnia 2011r. Starosta przeniósł prawo z decyzji o pozwoleniu na budowę na P. K., który zrealizował inwestycję i w dniu 12 listopada 2012r. zgłosił Powiatowemu...

IV SA/Wa 1643/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 2 kpa. Wydanie bowiem pozytywnej decyzji na budowę budynku mieszkalnego w strefie...

IV SA/Wa 1390/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

o warunkach zabudowy (z dnia [...] listopada 2006 r.),, - na realizację części osiedla Spółka uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę i realizacja pierwszego etapu...
przedsięwzięcia została rozpoczęta,, - w toku postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę kolejnej części osiedla weszło w życie zaskarżone rozporządzenie...

II SA/Ol 456/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-18

wszczętych a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia miało na uwadze wydane już decyzje i pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd...

II OSK 502/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

na budowę i realizacja pierwszego etapu przedsięwzięcia została rozpoczęta, a dopiero w toku postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę kolejnej części...
następstwem rozbudowy terminali Portu Lotniczego, na podstawie ostatecznej decyzji - pozwolenie na budowę. W świetle obowiązujących przepisów niedopuszczalne...

IV SA/Wa 1391/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

[...] Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrz zauważył, iż rozbudowa budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego jest budową wymagającą pozwolenia na budowę. W ocenie Burmistrza...
, obowiązywała ostateczna decyzja Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2003 r., udzielająca P. pozwolenia na rozbudowę [...] i budowę [...]. Dlatego, Sygn. akt IV SA/Wa 1391/08...
1   Następne >   3