Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 1068/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-11

pierwszej instancji na podstawie artykułu 61 § 3 p.p.s.a. Takie stanowisko, aczkolwiek na tle wzajemnej relacji decyzji o pozwoleniu na budowę i umarzającej postępowanie...
odwoławcze od decyzji o pozwoleniu na budowę, wyrażone zostało w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2012 r., II OZ 669/12, w którym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż wadliwe...

III SA/Lu 1281/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-20

- pod adresem [...] T. L.. Przedłożyła decyzję administracyjną z dnia [...] grudnia 2010 roku w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla E. i D. B., do powyższej decyzji...
pobytu decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest tytułem prawnym, który stanowi potwierdzenie własności. Ponadto wyjaśnił, że na przedmiotowej działce w dalszym ciągu...

III SA/Kr 1336/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-18

(takie jak posiadany akt własności ziemi czy decyzje w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę) nie miały żadnego wpływu...
)., Zgromadzony w kontrolowanej sprawie materiał dowodowy pozwolił orzekającym organom administracji na bezsprzeczne ustalenie, że uczestnik postępowania J.F. zamieszkuje...

III SA/Po 406/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-01-16

im do użytkowania działki gruntu, w tym między innymi budować altany. Dla wzniesienia altany nie jest jednak wymagane pozwolenie na budowę, ani nawet zgłoszenie budowy właściwemu...

IV SA/Wa 2151/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-08

nie posiadał odrębnego oznaczenia, gdyż, zgodnie z pozwoleniem na budowę, na posesji docelowo miał być tylko jeden budynek, a stary budynek, z chwilą zgłoszenia...
budowy., Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu...

II SA/Gl 497/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-17

jest niewątpliwie budynkiem nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi, a to w sytuacji gdy nie wydano pozwolenia na jego budowę jako budynku z takim przeznaczeniem ani też w trybie prawa...

II SA/Rz 619/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-12

2003 r. czy data i fakt wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Istotne było zaś, czy skarżąca przebywa w konkretnym miejscu z zamiarem stałego pobytu, czy tam koncentruje...

IV SA/Wa 2098/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-06

tej nieruchomości wniósł on skargę o wznowienie tego postępowania w Sądzie Rejonowym w W. .Dowodami potwierdzającymi jego stanowisko są dokumenty - pozwolenie na budowę ,plan...

IV SA/Wa 1607/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-22

na podstawie zbiorczego pozwolenia na budowę wydanego na rzecz Spółdzielni. Spółdzielnia nadal jest wieczystym użytkownikiem gruntu na którym znajduje się budynek. S. S...
marca 2002 roku sygn. akt. V S.A. 3397/00), Budynek mieszkalny w budowie, dla którego nie było wydane pozwolenie na użytkowanie nie może spełniać funkcji mieszkalnych...

III SA/Kr 1345/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-24

, że budynek przy ul. Z wskutek prawomocnego pozwolenia na budowę został rozebrany i przestał istnieć. Pod adresem Z nie ma żadnego budynku., Organ pierwszej instancji...
1   Następne >   +2   +5   8