Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Sz 172/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-22

[...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę I. stwierdza, że Starosta [...] dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe...
przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę., Skarżący wniósł o:, 1) wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

II OSK 1952/18 - Wyrok NSA z 2019-01-17

i przewlekłość postępowania prowadzonego przez Starostę P. w sprawie wydania pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej W. - etap IIB, uściślając jednak w treści skargi i w piśmie...
procesowym datowanym na [...] listopada 2016 r., że skarga dotyczy postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej W. - etap I., Oceniając zasadność skargi...

VII SAB/Wa 25/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

z/s w [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w sprawie pozwolenia na budowę bocznicy kolejowej oddala skargę W dniu 22 listopada 2016 r. Przedsiębiorstwo...
Przerobu Złomu Metali [...] sp. z o. o. w [...] złożyło do Wojewody [...] wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą 'Budowa Bocznicy Kolejowej...

VII SAB/Wa 103/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-18

udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Pismem z dnia [...] maja 2021 r. P. S. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
na przewlekłe prowadzenie przez Starostę [...] postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku [...] sp. z o.o. w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...

II SAB/Lu 59/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Pismem z [...] kwietnia 2018 r. W. P. (dalej jako: skarżący) wniósł...
skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego na działkach...

II SAB/Gl 23/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-07

przez Wojewodę Śląskiego o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym...
Starosty [...] z dnia [...]r. nr [...] znak: [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej [...] tj. budowę 3 turbin...

II OSK 2461/17 - Wyrok NSA z 2018-07-03

ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostę [...] w sprawie wydania pozwolenia na budowę...
[...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostę [...] w sprawie wydania pozwolenia na budowę Farmy...

II SAB/Lu 60/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-09-30

przez Starostę w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. stwierdza, że Starosta dopuścił...
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza postępowanie...

II OSK 2556/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

[...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 czerwca 2021 r., sygn. akt VII SAB/Wa...
103/21 oddalił skargę P. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę., Powyższy wyrok został wydany...

VII SAB/Wa 7/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-05

postępowania prowadzonego przez Starostę [...] w sprawie wydania pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej [...] - etap IIB. W tekście skargi skarżąca uściśliła...
jednak, że przedmiotem skargi jest przewlekłość postępowania prowadzonego przez Starostę [...] w sprawie wydania pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej [...] - etap I, choć z wcześniejszych...
1   Następne >   +2   +5   +10   89