Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Kr 5/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-21

[...], [...],[...], [...], [...],[...],[...], [...], [...], [...], [...] lub [...], jednostka ewidencyjna [...] obręb nr [...], w okresie od 1 września 2018 r.: 1. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 2. toczy się postępowanie...
w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, 3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja odmowna, 4. został złożony wniosek zgłoszenia robót...

I OSK 412/15 - Wyrok NSA z 2016-10-21

pozwolenia na budowę wydanych w 2013 r. oraz stron tytułowych projektów budowlanych stanowiących załączniki do wniosków o wydanie wspomnianych decyzji lub w postaci...
o pozwoleniu na budowę są informacją przetworzoną i wezwał do wykazania szczególnego interesu publicznego dla ich udostępnienia, natomiast w piśmie z dnia 4 lutego 2014 r...

II SA/Lu 559/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-02

z dnia 18 lutego 2014r. L. O. I. A. RP domagała się udostępnienia przez Starostę W. informacji w postaci nadesłania kopii decyzji o udzielenie pozwolenia na budowę wydanych...
, zgodnie z wymogami art. 34 Prawa budowlanego. W piśmie z dnia 3 lutego 2014r. Starosta poinformował wnioskodawcę, że kopie decyzji o pozwoleniu na budowę są informacją...

IV SAB/Po 142/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-24

informacji publicznej w zakresie decyzji pozwolenie na budowę nr [...] z dnia [...] grudnia 2018 r., [...], wraz z załącznikami, oraz decyzji lokalizacyjnej, będącej podstawą...
wydania wskazanej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, wraz z załącznikami. Jednocześnie Skarżąca wniosła o to, by doręczenia dokonywane były wobec niej wyłącznie w formie...

II SAB/Rz 27/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-04

informacji publicznej obejmującej:, 1. projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę dla obiektów budowalnych, chodnik i miejsca parkingowe, które znajdują się na działce...
nr 1164/4 obr. [...] w [...],, 2. projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę dla obiektów budowlanych zrealizowanych w związku z decyzją z dnia [...].11.2007 r. Komendanta...

I OSK 1856/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

do Prezydenta Miasta Poznania o udostępnienie im informacji publicznej w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z 15 maja 2012 r. ([...]) wraz z jej integralną częścią...
- projektem architektoniczno-budowlanym, decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2013/2012, z 7 września 2012 r. ([...]) oraz decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu...

IV SAB/Wr 293/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-10

z planu zagospodarowania przestrzennego załączonej do wniosku o pozwolenie na budowę działki nr [...] w N.'., Pismem z dnia 7 sierpnia 2015 r. Starosta T. jako organ...
poinformował skarżącą, że żądana przez nią 'mapa geodezyjna ksero z planu zagospodarowania przestrzennego' nie stanowi załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę., Ponadto...

II SAB/Wa 270/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

radnego I. N.: 'Czy umowa z tym projektantem obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę', Wójt Gminy [...] odpowiedział: 'Tak, łącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia...
nie była prowadzona w tej sprawie. Projekt umowy parafował radca prawny., Ad. 6. Wnioskodawcą o pozwolenie na budowę jest Gmina [...] jako inwestor, rolą Wykonawcy było uzyskanie...

IV SAB/Po 31/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-13

wystąpił do Starosty ze zgłoszeniem zamiaru budowy, wnioskiem o pozwolenie na budowę, wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne dla studni dla obsługi przedmiotowego zamierzenia...
, wnioskiem o pozwolenie na budowę lub z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne dla studni dla obsługi zamierzania inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu...

II SAB/Gd 7/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-24

2018 r.) o udzielenie informacji publicznej w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę budynku/budynków zlokalizowanych przy ul. O. w R. z 2007 r., w szczególności poprzez...
wgląd do:, 1) treści decyzji o pozwoleniu na budowę,, 2) załącznika do decyzji o pozwoleniu na budowę w postaci:, - rysunku zagospodarowania terenu,, - rysunku rzutu...
1   Następne >   +2   +5   +10   98