Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Ol 260/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-31

polegającej na budowie strzelnicy sportowej, nie dysponuje również prawomocną decyzją dotyczącą pozwolenia na budowę strzelnicy sportowej i nie złożyło skutecznego zgłoszenia...
zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie strzelnicy sportowej., Wyjaśniono, że niezależnie...

III SA/Łd 208/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-16

przez złożenie:, - dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością,, - pozwolenia na budowę strzelnicy typu otwartego zlokalizowanej na terenie działki 273, obręb :P...
ewidencyjnym P. Odnośnie pozwolenia na budowę stwierdził , że nie jest ono wymagane do strzelnic otwartych, podobnie jak nie obowiązuje atest strzelnicy w odniesieniu...

II SA/Bk 484/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-17

o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę bądź zgód, uzgodnień właściwych...
strzelnica nie jest obiektem budowlanym. Zaprzeczył, jakoby prowadził prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę. Wskazał także wyroki w sprawach IV SA 1131/00 oraz II SA/Rz...

II OSK 162/20 - Wyrok NSA z 2020-06-22

, w tym niewykazanie uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganego zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Pr. bud.), obiektu budowlanego...
października 2019 r. pełnomocnik skarżącego wskazał, że zatwierdzony regulamin umożliwiłby organowi wydającemu pozwolenie na budowę weryfikację wymogów dla strzelnicy...

III SA/Lu 216/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-15

działki nr 280/3, regulamin użytkowania strzelnicy '[...]' oraz plan strzelnicy., Organ I instancji wezwał skarżącego do przedłożenia pozwolenia na budowę lub dowodu zgłoszenia...
użytkowania obiektu, nieujętych w Prawie budowlanym) wykazał się posiadaniem stosownych dokumentów (np. pozwoleniem na budowę, dowodem zgłoszenia, pozwoleniem...

II SA/Ke 447/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-10-20

decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę ani pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie ze stanowiskiem organu, ujawnienie nowych okoliczności bądź nowych dowodów...
na realizację budowy strzelnicy sportowej w sytuacji, gdy naniesienia na działce skarżącego nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, a skarżący spełnił wszystkie wymogi...

II SA/Rz 1299/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-10

dokumentów wykazujących zgodność strzelnicy z przepisami prawa budowlanego, w szczególności pozwolenia na budowę, zezwolenia na użytkowanie strzelnicy oraz opinii Regionalnego...
polegającą na uznaniu strzelnicy za obiekt budowlany, a przez to wymagający pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na użytkowanie;, b) art. 46 u.b.a. poprzez...

III SA/Lu 316/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-29

podkreślił, że skarżący nie przedłożył dokumentów potwierdzających dopuszczenie strzelnicy do użytkowania. Organ ustalił również, że Starosta P. nie wydał pozwolenia na budowę...
sportowej., Za nieznajdujące umocowania w przepisach prawa uznał skarżący działania organu związane z żądaniem załączenia do wniosku pozwolenia na budowę. Skarżący...

IV SA/Po 836/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-20

. wystąpił do Starosty [...] z wnioskiem o udzielenie informacji czy Starosta T. prowadził postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę dopuszczające do użytkowania...
, że nie było i nie jest prowadzone postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie dotyczące budowy przedmiotowej strzelnicy sportowej. Wobec powyższego w aktualnym...

II SA/Bd 416/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-21

to obiekt budowlany, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto biorąc pod uwagę, że użytkowanie strzelnicy może zagrażać bezpieczeństwu ludzi...
strzelnicy do użytkowania, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, wydane przez organ nadzoru budowlanego, 2) naruszenie przepisów postępowania: art. 6, 7, 8 i 10...
1   Następne >   +2   +5   10