Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OSK 1690/20 - Wyrok NSA z 2021-03-23

. W. w T. - ze względu na upływ czasu oznaczony w pozwoleniu na budowę. Zobowiązana N. M. w dniu 28 października 2016 r. powołując się na art. 33 § 1 pkt 1 u.p.e.a. wniosła...
pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1), które uprawniało do rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych (art. 29 ust. 1). Powołane wyżej rozporządzenie ustalało odrębnie...

VII SA/Wa 1475/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

, a dotyczącą decyzji Urzędu Miejskiego w B. z dnia [...] listopada 1989 r., znak: [...], udzielającej A. D. pozwolenia na budowę pawilonu usługowego na działce położonej...
współwłaściciele działki, na której zlokalizowany jest w/w obiekt) z prośbą o wypożyczenie akt dotyczących przedmiotowego pozwolenia na budowę., Pismem z dnia 24 października 2014r...

VII SA/Wa 1476/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

. Ś. pozwolenia na budowę obejmującą pawilon handlowy w zespole [...]-segmentowym, w B. przy ul. L., Wobec treści skargi, Wojewoda [...] wystąpił do Starostwa Powiatowego...
pozwolenia na budowę., Prezydent Miasta [...] poinformował, iż w archiwalnych zasobach nie odnaleziono projektu budowlanego będącego załącznikiem decyzji Urzędu Miejskiego...

II SA/Kr 893/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-11

Miasta Krakowa z dnia 18 października 2012 r., zatwierdzającej projekt budowlany zamienny oraz zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę z dnia 30 stycznia 2009 r. Zgodnie...
z tą decyzją określony został czas użytkowania wszystkich obiektów objętych pozwoleniem na budowę sezonowo, do końca 2015 r. - co oznacza, że przedmiotowe obiekty budowlane...

II SA/Kr 1405/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-19

czasu oznaczony w pozwoleniu na budowę. Zobowiązana N.M. w dniu 28.10.2016 r., w oparciu o przepis art. 33 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...
rozbiórek, można było rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1), które uprawniało do rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych (art. 29 ust. 1). Powołane...

VII SA/Wa 1474/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

Miejskiego w B. z dnia [...] grudnia 1989 r., o pozwoleniu na budowę obejmującą pawilonu handlowego w zespole 34-segmentowym, na działce położonej w B. przy ul. L., Wobec...
. Ponadto zwrócił się do J. S. z prośbą o wypożyczenie akt dotyczących przedmiotowego pozwolenia na budowę., Pismem z dnia 24 października 2014r. Prezydent Miasta...

II SA/Kr 827/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-08

czasu oznaczony w pozwoleniu na budowę. Zobowiązana N.M. w dniu 28.10.2016 r., w oparciu o przepis art. 33 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...
, można było rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1), które uprawniało do rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych (art. 29 ust. 1). Powołane wyżej...

II OSK 2934/17 - Wyrok NSA z 2019-10-16

na upływ czasu oznaczony w pozwoleniu na budowę. Zobowiązana N.M. w dniu 28 października 2016 r., w oparciu o przepis art. 33 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym...
budowlane, z wyjątkiem rozbiórek, można było rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 ust.1), które uprawniało do rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych...

VII SA/Wa 9/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

spółce G. sp. z o. o., z siedzibą w G. pozwolenia na budowę koryta dla przeprowadzenia części wód Kanału R. w G. (rejon T.i R.) - dz. nr [...] oraz [...] obr. [...] w G...
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w G. oraz Prezydenta Miasta G., wymagane przepisami Prawa budowlanego. Pozwolenie na budowę jest decyzją ostateczną i ważną do chwili obecnej...

VII SA/Wa 2401/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-03-09

w decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2673/353/05 z dnia 06.12.2005 r. udzielającej pozwolenia na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany przebudowy Drogi Krajowej...
nr [...], tj. niewykonania likwidacji 'Klina o skosie 1:5', o którym mowa w zatwierdzonym pozwoleniem na budowę, projekcie budowlanym'. W ocenie skarżącego, na etapie wykonywania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100