Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I FSK 1374/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

indywidualnej wskazując, że poprzedni właściciele nabytej przez nią działki wykonali w 2012 r. fundamenty na podstawie pozwolenia na budowę nr [...]. Następnie z powodów...
osobistych zaprzestali budowy domu i w 2013 r. sprzedali działkę skarżącej, która 10 września 2013 r. złożyła wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę nr [...] z poprzednich...

I SA/Po 1600/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-20

w 2012 r. fundamenty na podstawie pozwolenia na budowę nr [...]. Następnie z powodów osobistych poprzedni właściciele zaprzestali budowy domu. W 2013 r. nastąpiła zmiana...
właścicieli działki, po czym w dniu [...] września 2013 r. złożono wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę nr [...] z poprzednich inwestorów na rzecz wnioskodawczyni...

III SA/Wa 1054/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

przedwstępnej ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przez kupującą spółkę,, 2) wykonania w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy przedwstępnej audytu...
do uzyskania pozwolenia/pozwoleń na budowę/budowy budynków wraz z przyłączami i układem komunikacyjnym. Wnioskodawczyni oświadczyła przy tym także, że w przypadku...

II FSK 1456/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

W przypadku budowy budynku na podstawie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 36a) u.Pr.b., dochodzi do budowy tego samego budynku na podstawie...
, że we wniosku wskazano, iż spółka 'w 2010 r. zakupiła teren budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku usługowo-handlowo-biurowego z lokalami gastronomicznymi na parterze...

III SA/Wa 2950/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. W przyszłości zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę instalacji służącej do odpłatnego przesyłania...
czy do pozwolenia na budowę instalacji niskiego napięcia służącej do odpłatnego przesyłania lub dystrybucji energii do posiadaczy lokali będzie miała zastosowanie stawka opłaty...

I SA/Gl 1397/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-18

. Dla działki [...] warunki zabudowy dla Spółki wydano w dniu [...]r., a dla działki [...] - [...]r. Spółka wnioskowała również o wydanie pozwolenia na budowę...
i takie pozwolenia uzyskała. Pozwolenie na budowę dla działki nr [...] wydane zostało w dniu [...]r., a dla działki nr [...] w dniu [...]r. W 2021 r. Wnioskodawczyni zamierza...

I SA/Kr 895/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-21

do działki [...] jak też [...], po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy o pozwolenie na budowę z dnia 29 maja 2009 r., na podstawie ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy...
, zostały wydane decyzje zatwierdzające projekty i udzielające pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, których powierzchnia użytkowa miała...

I SA/Łd 954/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-07

[...] zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Budowa nie została jeszcze zakończona. Budynek jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym...
wykonawcy. Z uwagi na brak pozwolenia na budowę, które wnioskodawczyni otrzymała dopiero w dniu 4 marca 2016 r., wykonawca do tego czasu jedynie przygotował działkę...

I SA/Rz 912/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-05

Wnioskodawca zamierza starać się o wydanie pozwolenia na budowę., W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 września 2019 r., Wnioskodawca wskazał, że nieruchomość nie wchodzi...
wody. Wnioskodawca nie posiada projektu budowlanego domów, które mają być wybudowane i nie złożył jeszcze wniosku o pozwolenia na budowę. Wnioskodawca będzie zamieszczać...

I SA/Rz 788/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-14

oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Prezydent Miasta decyzją z dnia {...} lipca 2019 r. nr {...} zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę...
na nieruchomości. Adresatem pozwolenia na budowę była Spółka, która zgodnie z pierwotnym planem - miała być odpowiedzialna za sprzedaż nieruchomości do zewnętrznego podmiotu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100