Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Gd 545/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-06-22

lipca 2004 r. nr [[...]] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
inwestycji z ważną w dacie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., W ocenie Wojewody, organ I instancji słusznie oparł...

II SA/Gd 265/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-11

kredytu czy pozwolenia na budowę były świadomym działaniem władz w związku z działalnością strony w NSZZ 'Solidarność' Rolników Indywidualnych. Także przywoływany...
. Wprawdzie skarżący wskazywał na liczne szykany, trudności w uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę pomieszczeń gospodarczych i uniemożliwiany dostęp do kredytów, czy też pobicie...

II SA/Bd 92/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

i udzielił M. K. pozwolenia na budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego w zabudowie szeregowej w B. na działce nr [...], położonej przy ulicy W. P. [...], zgodnie...
na spiżarnię. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w A. K. uznał, iż część wykonanych robót budowlanych stanowi istotne odstępstwo od pozwolenia na budowę, a budowa wiatrołapu...

II SA/Lu 611/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-30

odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę przez 'Firmę 'A' stacji bazowej telefonii komórkowej sieci '[...] na działce nr ew...
woli wobec organów administracji samorządowej i rządowej oraz wnoszenia opłat w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji bazowej w gminie S...

II OSK 2398/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

, że wieś S. gromada S. figurują w wykazie miejscowości zajętych pod budowę poligonu, a w dniu 28 października 1941 r. okupanci wysiedlili całkowicie ludność 5 gromad...
osobistych. Strona podała, iż wysiedlenie miało miejsce w październiku 1940 r. i było związane z budową poligonu. Wnioskodawczyni złożyła nadto oświadczenie J. L...

II OSK 2397/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

, że wieś S. gromada S. figurują w wykazie miejscowości zajętych pod budowę poligonu, a w dniu [...] października 1941 r. okupanci wysiedlili całkowicie ludność 5 gromad...
osobistych. Strona podała, iż wysiedlenie miało miejsce w październiku 1940 r. i było związane z budową poligonu. Wnioskodawca złożył nadto oświadczenie J. L., który oświadczył...

II OSK 788/12 - Wyrok NSA z 2013-08-22

wynika, iż K. D. wraz z mężem i dziećmi została wysiedlona z miejscowości Kamionka do miejscowości Kiełczygłów w związku z budową poligonu. Pobyt na wysiedleniu potwierdza...
, gdyż sama strona oświadczyła podczas przesłuchania, iż 'zaczęłam sama pracować tak, jak pozwoliły na to dzieci'., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi K. D...

II SA/Łd 1197/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-27

z budową poligonu. Ponadto organ stwierdził, że w świetle oświadczenia strony należy uznać, że rodzina podejmowała pracę w celu zapewnienia bytu. Organ, nie kwestionując zatem...
., podczas gdy tereny miejscowości B. i B., gdzie skarżący mieszkał do momentu wysiedlenia, zostały włączone pod budowę niemieckiego poligonu. Na potwierdzenie powyższych...

IV SA/Wr 187/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-20

przestępczej (osób powiązanych ze strukturami wojewódzkimi), wyłudzającej kredyty w Banku Spółdzielczym w M. w latach [...]. Chodziło o nieprawidłowości przy budowie fermy drobiu...
przez niego do realizacji zadań inwestycyjnych, budowy Zbiorczej Szkoły Gminnej, GOK, remontów mieszkań dla nauczycieli oraz świetlic, budowy i remontów dróg, budowy remizy...

II SA/Łd 297/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-14

, iż wysiedlenie miało miejsce w październiku 1940r. i było związane z budowa poligonu. Wnioskodawca złożył nadto oświadczenie J. L., który oświadczył, iż po wysiedleniu...
rozpatrzenie sprawy wnioskodawca dodatkowo wskazał, iż rodzinna miejscowość S. była wyznaczona jako miejsce budowy poligonu i wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni...
1   Następne >   +2   5