Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1752/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

postanowienia o umorzeniu postępowania. Ponadto skarżący wskazał, że organ pominął przy wydawaniu zaskarżonego postanowienia treść ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji...
o pozwoleniu na budowę stacji paliw na nieruchomościach objętych wnioskiem; okoliczności, że obecnie nieruchomość stanowi własność spółki prawa handlowego...

IV SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

gdy decyzja o warunkach zabudowy wywołuje dla inwestora skutek w postaci możliwości wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę nie z dniem doręczenia tej decyzji stronie...
obowiązywania przedmiotowego pozwolenia. Skarżący podniósł w tym kontekście, co następuje:, 1. Wbrew ocenie Szefa Urzędu art.130 § 4 k.p.a. nie ma w zastosowania w niniejszej...

IV SA/Wa 1247/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

rolną niewymagających pozwolenia na budowę oraz nieuzasadnioną likwidację zadrzewień. Z dodatkowych wyjaśnień Wójta Gminy [...] z [...] października 2015 r. wynika...
komercyjnych w budowie i zarządzaniu nowoczesnymi centrami magazynowymi. Zamierza nabyć objętą wnioskiem nieruchomość rolną w związku z rozwojem działalności spółki. Spółka...

IV SAB/Po 139/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-20

k.p.a. od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jeżeli wniosek ten czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa (art. 64 § 2 k.p.a.). W tym przypadku...

V SA/Wa 1526/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-02

, iż skarżący uzyskał pozwolenie na budowę inwestycji na tych terenach;, 4. błąd w ustaleniach faktycznych polegający na ustaleniu, iż planowana inwestycja stoi w sprzeczności...
decyzją Starosty Powiatu w M. skarżący uzyskał pozwolenie na budowę planowanej inwestycji jako zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nadto...

II SAB/Po 1/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-07

. W załączeniu przedłożył dowód własności praw T. K. w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomieniu o zakończeniu budowy przedmiotowego budynku oraz odpis...
kosztach zamieszkania, decyzję z dnia [...] 1998 r. o pozwoleniu na budowę w/w budynku, odpis z rejestru przedsiębiorców spółki '[...]' sp. z o.o., odpis księgi wieczystej...

V SA/Wa 696/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-07

i jak dotąd inwestorzy nie mieli problemów z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę. Teren objęty wnioskiem oznaczony...
wnioskowanych nieruchomości. W odpowiedzi na powyższe wystąpienie wnioskodawca poinformował organ, że planuje na tym terenie budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej...

IV SA/Wa 2457/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-09

nie sprzeciwiają się również względy polityki społecznej i zdrowia społecznego;, 5. spółka uzyskała już decyzję Starosty T. z [...] lipca 2011 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę...
przestrzennego nie stanowią nieruchomości rolnych ani leśnych bo inne jest ich przeznaczenie w planie. Zgodnie z nim działki te są przeznaczone pod budową elektrowni wraz...

V SA/Wa 1385/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-05

2006 r. jest zmiana brzmienia decyzji udzielającej zbywcy 'O. B. sp. z o.o.' pozwolenia na budowę. Ponadto pełnomocnik zainteresowanych wskazał, iż posiadane...
do przebywania w klimacie morskim potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lekarskimi. Dotychczasowe pobyty w Polsce zrodziły nie tylko sentyment do Polski, lecz również pozwoliły...

III SA/Wr 459/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-29

z materiałami wyniósł 25 000zł. Jednak na potwierdzenie poniesionych kosztów skarżący nie posiada żadnych dokumentów w tym rachunków, paragonów, kosztorysów ani też pozwoleń...
na budowę czy też zgłoszeń. Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2006 r. w obecności strony z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego...
1   Następne >   +2   4