Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 688/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

ważność pozwolenia na budowę kończyła się 16 grudnia 2004 r. Do formalnego rozpoczęcia prac niezbędny był wpis do Dziennika Budowy dokonany przez inżyniera kontraktu...
upływu terminu pozwolenia na budowę - miał ponad dwa miesiące. W związku z powyższym Komisja przypisała skarżącemu winę nieumyślną, ponieważ nie miał on zamiaru...

III SA/Wa 1152/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-27

zamówienia w przypadku zlecenia zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyskać pozwolenia na budowę. W zw. z zaistniałą sytuacją...
projektem budowlanym, jak i pozwoleniem na budowę. Powyższe wskazuje, iż zamówienie na wykonanie robót budowlanych przez osobę trzecią jest zamówieniem o charakterze...

III SA/Wr 481/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

, zgodnie z którym wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności tej decyzji, tylko może być podstawą do jej wzruszenia...
w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności planu zagospodarowania przestrzennego i dalszego losu decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak argumentacja zawarta...

III SA/Po 452/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-27

nakazał B. K. rozbiórkę wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lewego segmentu jednorodzinnego budynku mieszkalnego posadowionego na działce nr [...] położonego...
egzekucyjnym obowiązku o charakterze niepieniężnym (tj. obowiązku rozbiórki - wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę - lewego segmentu jednorodzinnego budynku...

V SA/Wa 3975/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

się okres ważności pozwolenia na budowę) wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, w związku z czym nie można było także zachować terminów określonych dla innych...
zamówienia z wolnej ręki. Uznała, iż brak mieszkań w Z., ani zbliżający się termin utraty ważności pozwolenia na budowę, ani likwidacja kredytów z Krajowego Funduszu...

III SA/Wr 1402/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-16

w tym okresie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia (...) r. nr (...). Zgodnie z inwentaryzacją poddasza, zawartą w projekcie budowlanym ze stycznia (...) r...
w urzędzie w celu wydania decyzji - pozwolenia na budowę na podstawie projektu budowlanego pn. przebudowa poddasza z przeznaczeniem na grupę przedszkolną (...) w budynku...

III SA/Po 790/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-20

, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu [...] nakazał rozbiórkę wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lewego segmentu jednorodzinnego budynku...
wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lewego segmentu jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W związku z niewykonaniem powyższego obowiązku Powiatowy Inspektor Nadzoru...

III SA/Po 747/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-27

z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych...
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji mieszkaniowych., W związku z powyższym Sąd oddalił...

I GSK 1836/18 - Wyrok NSA z 2018-07-13

też decyzję z dnia 10 lipca 2007r. (pozwolenie na budowę), w której wskazano, że w szczególnie określonych wypadkach inwestor ma możliwość uzyskania pozwolenia...
budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem...

I SA/Ke 178/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-25

zmiany były prawnie dopuszczalne i nieistotne, gdyż nie wymagały uzyskania nowego czy zmiany istniejącego pozwolenia na budowę. Nie wpłynęły na zmianę wynagrodzenia...
na etapie wykonywania prac nie było żadnych zmian projektu ani pozwolenia na budowę, zaś zmiana sposobu wykonywania prac została naniesiona na projekt już na etapie...
1   Następne >   +2   +5   +10   35