Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

III OSK 1535/21 - Wyrok NSA z 2022-05-17

kasacyjnie podniósł, że urządzenie, jakim jest przedmiot inwestycji (czyli przewód/rurociąg) jako integralna całość jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia...
się do [...] o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zasad naliczania przez [...] opłat za decyzję, w której wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, stosownie...

II SA/Gl 943/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

(lub ustępu) urządzenia instalacyjnego, wymaga konieczności: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych (remontu polegającego...
budowlane wskazując, iż opisane wyżej czynności nie wymagają pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych. W tym zakresie wnioskodawca powołał...

IV SA/Wa 312/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

, że jako przedsiębiorca zajmujący się projektowaniem lub budową rurociągów przesyłowych występuje z wnioskiem na rzecz inwestorów o wydanie pozwolenia wodnoprawnego...
. 2268). Organ wyjaśnił w tej decyzji, że użyty w art. 398 ust. 4 ustawy prawo wodne zwrot: 'co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo' odnosi...

IV SA/Wa 2949/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

do przedmiotowej biokompostowni, w tym budowę placu magazynowego. Wskazał również, że w 2018 r. Spółka przetworzyła większą niż określona w pozwoleniu zintegrowanym masę odpadów...
stanowiąca regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w [...] ([...]) jest eksploatowana przez wnioskodawcę w oparciu o pozwolenie zintegrowane (decyzja...

VIII SA/Wa 632/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową...
niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w części, która nie została pokryta odpisami...

II GSK 2548/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

-wypoczynkowego (baza rehabilitacyjna), a koszty budowy budynku sfinansowano ze środków pochodzących z funduszu rehabilitacji. Pozwolenie na użytkowanie wybudowanego...
we wniosku o wydanie interpretacji - był finansowany zakup gruntu i budowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego, jak i obowiązujące w momencie orzekania rozporządzenie...