Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Po 638/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-09

.)., W odpowiedzi z 17.02.2021 r. Wójt [...] przesłał dokumentację techniczną sprawy [...] oraz dokumentację techniczną i decyzję pozwolenia na budowę nr [...]. Jak wskazał...
i gospodarczy dla rolnictwa tj. np. pozwolenie na budowę/rozbudowę, pozw. na użytkowanie, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynków lub czy działka ta została objęta...

II SA/Wr 220/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-24

wnioskowanej aktualizacji w trybie materialno-technicznym (art. 24 ust. 2b pkt 1h p.g. i k.)., Jak ustalił ten organ, inwestor uzyskał w dniu [...] r. pozwolenie na budowę budynków...
związane z obsługą kuracjuszy oraz ruchu turystycznego., W pisemnym wyjaśnieniu z dnia 24.05.2016 r. Starosta potwierdził, że wydał pozwolenie na budowę budynków...

I OSK 89/08 - Wyrok NSA z 2008-07-03

użytku publicznego, stanowiącego załącznik do wniosku o zatwierdzenie lokalizacji inwestycji oraz do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i o pozwolenie na budowę...
[...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji radarowej Ministerstwu Obrony Narodowej - Zakładowi Inwestycji [...]. Budowa kablowej linii...

I OSK 88/08 - Wyrok NSA z 2008-07-03

do wniosku o zatwierdzenie lokalizacji inwestycji oraz do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i o pozwolenie na budowę, które to rozwiązanie zostało pozytywnie...
niewymagające pozwolenia na budowę, nie wymagają wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a budowa przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z przepisem art. 29...

III SA/Gd 6/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-08

. W art. 23 ust 3 pkt 1 lit. i/ p.g.k., wymieniony został dokument - pozwolenie na budowę budynku, zaś w art. 23 ust. 3 pkt 2 p.g.k. został wymieniony m.in. dokument...
-budowlanej, który wypowiada się w sprawie funkcji budynku w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, a przedmiotowy budynek zgodnie z tą...

IV SA/Wa 498/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę [...] w dniu [...].05.2009 r. nr [...]., Pismem z dnia [...] lipca 2017 r. organ budowlany udzielił odpowiedzi...
organowi ewidencyjnemu, że B. i P. D. otrzymali pozwolenie na budowę nr [...] z dnia [...] maja 2009 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika...

I OSK 20/18 - Wyrok NSA z 2019-10-02

[...], z dnia [...] lutego 2014 r. dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 3 budynków z apartamentami turystycznymi - celem...
) jako tereny mieszkaniowe B., Jak ustalił Starosta Kłodzki, inwestor uzyskał w dniu [...] lutego 2014 r. pozwolenie na budowę budynków z apartamentami turystycznymi (kategoria...

III SA/Gd 744/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

architektoniczno-budowlanego o pozwoleniu na budowę., Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że realizując zalecenia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego...
pozwolenia na budowę budynku letniskowego oznaczony jest w rejestrze ewidencyjnym jako budynek jednorodzinny, organ pierwszej instancji wyjaśnił, że zarzut dyskryminacji...

IV SA/Wa 1290/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-11

pozwolenie na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym i wykazania w pozycjach:, - powierzchnia użytkowa 86 m² (po zaokrąglaniu do liczb całkowitych), - ilości...
kondygnacji może nastąpić po dokonaniu kontroli budynku w zakresie wybudowania go zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę...

II SA/Po 403/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-20

numer [...] z dnia [...] lipca 2018 r. przekazał Staroście [...] kopię dokumentacji technicznej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę numer [...] z dnia [...] lipca 1981 r...
, na który zostało udzielone pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego z warsztatem krawieckim. Ponadto na działce [...] znajduje się budynek oznaczony jako 'i', dla którego Starosta...
1   Następne >   +2   +5   +10   59