Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SAB/Wa 567/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

wszczęte na wniosek skarżącej dotyczące wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na działce nr [...] i zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia...
., nr [...] Starosta [...], działając na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy, zawiesił postępowanie administracyjne o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia...

I SA/Wa 447/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-11

na budowę pawilonu handlowego, który został przez użytkownika wzniesiony i nadal istnieje. Odwołująca zarzuciła także, iż zaskarżona decyzja wydana została bez podstawy prawnej...
przeprowadzenia dowodu, który pozwoliłby na obalenie domniemania wynikającego z treści decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 1979 r.,, - art. 79 § 2 kpa poprzez nie przysyłanie...