Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Bd 3338/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-27

za nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Takie odstępstwo jest możliwe jedynie po uzyskaniu przez inwestora decyzji o zmianie pozwolenia na budowę...
pozwolenia na budowę, bez jego zmiany i bez przeprowadzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w I. postępowania przewidzianego w art. 51 ust. 4 Prawa...

II SA/Gl 508/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-18

dla pracy układu. Decyzją nr [...] z [...] r. Prezydent Miasta C. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii...
inwestycji celu publicznego i z dnia [...] r. o pozwoleniu na budowę. Jako podstawę wskazano przepis art. 11 ust. 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r...

II SA/Lu 930/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-05-14

postępowanie potwierdziło, że dzielona nieruchomość była zabudowana co dwoma budynkami wybudowanymi na podstawie pozwolenia na budowę. Zdaniem Kolegium wynika to jednoznacznie...
rejestrach, obejmujących okres od 1973 r. do 2005 r., informacji o udzieleniu pozwolenia na budowę na rzecz A. i W. S. bądź I. i J. F., ani pozwolenia na budowę jakiegokolwiek...

II SA/Sz 1268/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-10

nie ma podstaw by badać zgodność wstępnego projektu podziału także z ewentualną decyzją o pozwoleniu na budowę, w związku z wydanymi warunkami zabudowy';, - art. 93 ust. 4 zd. 2...
wewnętrznej (dz. nr [...]) wynosi 90° (± 5 °), z kolei dla rozstrzygnięcia sprawy o podział działki nie ma znaczenia decyzja o pozwoleniu na budowę, tym bardziej, że nie generuje...

II SA/Bk 468/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-28

, organ I instancji dołączył do akt sprawy dokumentację związaną z uzyskaniem przez skarżących pozwolenia na budowę., Od powyższej decyzji odwołanie wnieśli B. i J. J...
. działającego jako starosta o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Postanowieniem z dnia [...] lipca 2020...

II SA/Lu 249/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-31

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla L. Towarzystwa Nieruchomości Sp. z o.o., [...] ul. [...], obejmująca: I etap zabudowy usługowo - mieszkaniowej, polegający...
nie kwestionowała faktu, że projektowana zabudowa objęta aktualnym pozwoleniem na budowę samodzielnie nie spełnia warunków określonych w MPZP. Planowana inwestycja, dla potrzeb...

II SA/Wr 318/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-03

wieczystymi nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr [...], zabudowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę - wydanej przez Wiceprezydenta Miasta W. w dniu...
pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem na rozbudowę. Na tej podstawie organ odwoławczy przyjął, że w dacie 13 października 2005 r.(tj. w dniu wejścia w życie ustawy...

II SA/Ol 933/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-01-29

Wydziału wyjaśnił stronom, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami prowadzona była przez Gminę M. na podstawie uzyskanego pozwolenia...
dopływ wody. Nie zostały wybudowane natomiast przyłącza, o których mowa w pozwoleniu na budowę oraz w pozwoleniu na użytkowanie. Ponadto, w ocenie odwołujących, odrębną...

II SA/Ke 547/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-10

materiału dowodowego - w aktach brak decyzji zatwierdzającej projekt budowlany instalacji sanitarnej i pozwolenia na jej budowę oraz zawiadomienia PINB o zakończeniu...
się do podnoszonych zrzutów wskazując, że w aktach sprawy znajduje się decyzja [...] udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Ł...

I OSK 2305/12 - Wyrok NSA z 2014-04-29

podziału nieruchomości z pozwoleniem na budowę, które jako decyzja administracyjna, jest indywidualnym aktem wydanym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w konkretnej...
na budowę pozwalało jednak na kontynuację robót samowolnie rozpoczętych. W ocenie organu, decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest jednak podstawą wydania decyzji zatwierdzającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100