Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 53/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-20

października 2018r. znak: [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania wszczętego na wniosek D. Z. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
w sprawie wydania pozwolenia na budowę, ponieważ pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym...

II SA/Sz 784/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-21

deszczowej o pow. [...]. Projekt ten został zatwierdzony pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę K. z dnia [...] r. nr [...],, - urządzenie określone w opinii...
obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, z podaniem terminu rozpoczęcia robót na dzień 7 grudnia 2016 r. Jeżeli inwestycje na działkach...

II SAB/Rz 116/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-15

w [...] o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, budowę budynku garażowego oraz na utwardzenie terenu...
, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. Zdaniem organu, decyzja o warunkach zabudowy...

II OSK 1995/16 - Wyrok NSA z 2018-07-06

technicznym znajdującym się na str. 13-25 projektu budowlano - wykonawczego nr [...], stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę nr [..] z dnia [..] lutego 2015 r., wydanego...
drogi gminne zostały wybudowanie w oparciu o pozwolenie na budowę, a jeśli tak to jakiego rodzaju odwodnienie przewidywał zatwierdzony projekt budowlany...

II SA/Gl 989/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-31

nr [...], stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę nr [...] z dnia [...] r., wydanego na wniosek Gminy P. przez Starostę [...]., W uzasadnieniu organ I instancji...
w sąsiedztwie ww. ulic. Ponadto zdaniem Sądu nie ustalono czy wymienione drogi gminne zostały wybudowanie w oparciu o pozwolenie na budowę, a jeśli tak to jakiego rodzaju...

II OSK 3934/19 - Wyrok NSA z 2020-06-10

odwadniającego będącego urządzeniem melioracji wodnej szczegółowej, jako niewymagającego pozwolenia na budowę, nie wymaga również wydania wcześniejszej decyzji o warunkach...
, które nie wymagają pozwolenia na budowę, tak samo w przypadku innej zmiany zagospodarowania terenu na skutek budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych...

II OSK 1793/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

. dalej k.p.a., poprzez zakwestionowanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145...
gdy zmiana stanu wody na gruncie wynika z faktu realizacji inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę, gdy ochrona ta nie jest realizowana zgodnie z prawem, wskutek...

II SA/Go 400/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-03-09

zgodnie z wydanymi już warunkami., W uzasadnieniu organ stwierdził, że roboty budowlane prowadzone przez inwestora przekraczają zakres pozwolenia na budowę Nr [...] z dnia...
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia l przedstawienia projektu...

II SA/Kr 855/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-11-08

zabudowy, jeżeli są wymagane. Prace objęte zgłoszeniem wodnoprawnym nie wymagają takich dokumentów, gdyż nie podlegają udzieleniu pozwolenia na budowę, co wynika z zapisów...
: 'Nie wymagają wydania decyzji [...] roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.' Tym samym należy stwierdzić, że żądanie dostarczenia wyrysu i wypisu z MPZP...

II OW 144/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym w jego ocenie właściwy w niniejszej...
zapobiegające szkodom powstały nie w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, nie w oparciu o zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, nie są też efektem samowoli budowlanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100