Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 198/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-04

decyzjami administracyjnymi w przedmiocie ustaleń lokalizacyjnych i w przedmiocie pozwolenia na budowę., Skarżący powołał się na znaczenie pojęcia plac, czyli wydzielony...
i w przedmiecie o pozwoleniu na budowę'. Według organu, takie twierdzenia skarżącego bezpodstawnie sugerują, że przed dniem podjęcia uchwały skarżący posiadał jakiekolwiek skuteczne...

II SA/Wa 1033/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-01

budowlanego, w tym - kontenera. Takie działanie nie wymaga zasadniczo pozwolenia na budowę, natomiast niewątpliwie stanowi 'budowę' w rozumieniu Prawa budowlanego., Wobec...
' należy rozumieć m.in. obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowe. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego wskazuje, że pozwolenia...

II SA/Po 20/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-30

na działce [...] znajduje się budynek usługowy, który został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę uzyskanego przez niegdysiejszą właścicielkę działki [...] I. Ż...
.. Pozwolenie to ([...]) dotyczyło budowy tymczasowego pawilonu handlowego z artykułami spożywczymi., Ustalone położenie pawilonu, powiększonego w stosunku...

II SA/Ke 980/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-12-13

o pozwoleniu na budowę, a tym samym ich skutki wykraczają poza ramy czasu, w którym akt ten w obrocie prawnym funkcjonuje - skutki te trwają nadal, pomimo utraty...

II SA/Wa 1260/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-10

jest ostateczna wydał decyzję o pozwoleniu na budowę (nr [...]). W dniu [...] stycznia 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w G., decyzją nr [...] uchyliło decyzję Wójta z dnia...
, ani też na ewentualny podział geodezyjny na działki rekreacyjne. Decyzja o warunkach zabudowy na siedlisko rolnicze nie upoważnia do wydania pozwolenia na budowę dla jakiekolwiek...

IV SA/Gl 340/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-14

i pozwolenie na budowę biogazowni wydane zostały w latach 2010 i 2011 bez zapewnienia udziału społeczeństwa w sprzeczności z obowiązującymi przepisami., Dodatkowo zakwestionował...
przeprowadzenia konsultacji dotyczących budowy biogazowni w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego. W jej § 1 ustalono podmiotowy zakres konsultacji wskazując, że uczestniczyć...

III SA/Gd 243/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-26

oraz przy ich bezpośrednim udziale., Podkreślono, że nadanie nazw ulic pozwoli na ustalenie numerów posesji (adresów) przypisanych do nowych ulic, ułatwi lokalizację posesji...
do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną - działkę nr 48. Wzdłuż przedmiotowej drogi zostały wybudowane budynki, na podstawie uzyskanych w tym zakresie stosownych pozwoleń...

IV SA/Po 870/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-20

., 12)inne załączniki np.: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania., Analizując poszczególne punkty § 2...

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

powstania kopalni. Użycie zwrotów budowa, czy teren górniczy mogłoby traktowane jako przyjęcie do rozstrzygnięcia przez referendum kwestii ewentualnego pozwolenia na budowę...
obejmuje punkty 2 i 3 tego artykułu, co potwierdza argumentacja zawarta w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego. Jeżeli kwestia budowy kopalni leży w gestii...

II OSK 1934/16 - Wyrok NSA z 2016-11-29

Lotnictwa Cywilnego, ani starostowie, nie wydają decyzji administracyjnych - odpowiednio pozwoleń na budowę lotnisk - z urzędu, ale na wniosek. Nie można zatem zgodzić...
budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. zarządza przeprowadzenie referendum wojewódzkiego na wniosek mieszkańców...
1   Następne >   +2   +5   10