Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 3064/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

się pozwoleniem na budowę, zwłaszcza wobec faktu, że pozwolenie na budowę jest decyzją jednorazową, konsumowaną następnie w drodze pozwolenia na użytkowanie., 3. art. 134...
pkt 2 ustawy o odpadach poprzez bezzasadne przyjęcie, że brak pozwolenia na budowę przypisanego wprost do Spółki, musi skutkować uznaniem, iż sposób prowadzenia...

II SA/Ke 544/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-01-11

zawartych we wniosku, wydał decyzję z [...], zezwalającą stronie na usunięcie 11 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. [...] pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę...
, w terminie 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę., W dniu 28.02.2022 r. pracownicy organu I instancji stwierdzili, że z działki nr ewid. [...] usunięto wszystkie...

II SA/Kr 639/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr. [...] z powodu wyroku WSA w Krakowie z dnia 17.10.2017 r sygn. akt II SA/Kr 996/17, mocą...
, gdzie wniosek o ustalenie wygaśnięcia dotyczył pozwolenia na budowę na dz. [...],[...],[...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] marca 2018r. nr [...] działając...

II SA/Kr 637/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-06

wątpliwości dotyczące aktualności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr. [...] z powodu wyroku WSA w Krakowie z dnia 17.10.2017 r...
robót budowlanych, gdzie wniosek o ustalenie wygaśnięcia dotyczył pozwolenia na budowę na dz. [...],[...],[...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 27 marca...

II SA/Kr 640/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

Towarzystwa w K. wnosząc o uchylenie decyzji, podnosząc wątpliwości dotyczące aktualności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr...
wygaszenia decyzji udzielającej pozwolenie na wykonanie robót budowlanych, gdzie wniosek o ustalenie wygaśnięcia dotyczył pozwolenia na budowę na dz...

II SA/Bd 881/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-28

okazał kserokopię pozwolenia na budowę zarówno budynku mieszkalnego (decyzja nr [...] z dnia [...].03.1972 r. wydana przez Prezydium Powiatowej Rady N. w W.) wraz...
z postanowieniem - informacja o terenie z dnia [...].02.1972r., nr [...] jak i kserokopię pozwolenia na budowę budynku gospodarczego (decyzja nr [...] z dnia [...].03.1972r. wydaną...

II OSK 2505/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

prowadzenia składowiska odpadów uznając, że sposób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny z pozwoleniem na budowę, jak również, że sposób prowadzenia składowiska odpadów...
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wr 412/14, skarżąca Spółka nie dysponuje pozwoleniem na budowę, obejmującym...

II SA/Kr 635/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-06

się uchylenia decyzji. Zdaniem autora odwołania powstają wątpliwości dotyczące aktualności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr...
o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia 7 grudnia 2007 zezwalająca na budowę zespołu 22 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z komórkami lokatorskimi, miejscami...

II SA/Kr 628/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-09

jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem...
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji...

II SA/Bd 573/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-17

pozwolenia na budowę złożono po dniu [...] listopada 2002 r. lub które zostały oddane do użytkowania po dniu [...] listopada 2003 r. oraz dotyczące średnich źródeł spalania...
, iż pomimo tego, że kocioł parowy [...] ER-125-043 został wyprodukowany w roku 1985 to nie może to być utożsamiane z datą wydania pozwolenia na budowę lub odpowiednika takiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100