Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 3064/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

się pozwoleniem na budowę, zwłaszcza wobec faktu, że pozwolenie na budowę jest decyzją jednorazową, konsumowaną następnie w drodze pozwolenia na użytkowanie., 3. art. 134...
pkt 2 ustawy o odpadach poprzez bezzasadne przyjęcie, że brak pozwolenia na budowę przypisanego wprost do Spółki, musi skutkować uznaniem, iż sposób prowadzenia...

II SA/Kr 639/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr. [...] z powodu wyroku WSA w Krakowie z dnia 17.10.2017 r sygn. akt II SA/Kr 996/17, mocą...
, gdzie wniosek o ustalenie wygaśnięcia dotyczył pozwolenia na budowę na dz. [...],[...],[...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] marca 2018r. nr [...] działając...

II SA/Kr 637/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-06

wątpliwości dotyczące aktualności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr. [...] z powodu wyroku WSA w Krakowie z dnia 17.10.2017 r...
robót budowlanych, gdzie wniosek o ustalenie wygaśnięcia dotyczył pozwolenia na budowę na dz. [...],[...],[...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 27 marca...

II SA/Kr 640/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

Towarzystwa w K. wnosząc o uchylenie decyzji, podnosząc wątpliwości dotyczące aktualności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr...
wygaszenia decyzji udzielającej pozwolenie na wykonanie robót budowlanych, gdzie wniosek o ustalenie wygaśnięcia dotyczył pozwolenia na budowę na dz...

II SA/Bd 881/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-28

okazał kserokopię pozwolenia na budowę zarówno budynku mieszkalnego (decyzja nr [...] z dnia [...].03.1972 r. wydana przez Prezydium Powiatowej Rady N. w W.) wraz...
z postanowieniem - informacja o terenie z dnia [...].02.1972r., nr [...] jak i kserokopię pozwolenia na budowę budynku gospodarczego (decyzja nr [...] z dnia [...].03.1972r. wydaną...

II OSK 2505/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

prowadzenia składowiska odpadów uznając, że sposób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny z pozwoleniem na budowę, jak również, że sposób prowadzenia składowiska odpadów...
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wr 412/14, skarżąca Spółka nie dysponuje pozwoleniem na budowę, obejmującym...

II SA/Kr 635/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-06

się uchylenia decyzji. Zdaniem autora odwołania powstają wątpliwości dotyczące aktualności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr...
o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia 7 grudnia 2007 zezwalająca na budowę zespołu 22 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z komórkami lokatorskimi, miejscami...

II SA/Bd 573/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-17

pozwolenia na budowę złożono po dniu [...] listopada 2002 r. lub które zostały oddane do użytkowania po dniu [...] listopada 2003 r. oraz dotyczące średnich źródeł spalania...
, iż pomimo tego, że kocioł parowy [...] ER-125-043 został wyprodukowany w roku 1985 to nie może to być utożsamiane z datą wydania pozwolenia na budowę lub odpowiednika takiego...

IV SA/Wa 1400/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

ustawy o odpadach, poprzez jego błędną wykładnię i chybione przyjęcie, iż zarządzający składowiskiem odpadów powinien legitymować się pozwoleniem na budowę, w sytuacji...
gdy pozwolenie na budowę jest decyzją jednorazową, której prawidłowość potwierdza następnie pozwolenie na użytkowanie, którym Skarżący się legitymuje, co w pełni umożliwia...

II SA/Kr 78/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-05

pozwolenia na budowę dla inwestora: [...] sp. z o.o. sp.k., ul. [...], [...], dla zamierzenia budowalnego pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych...
wydana decyzja o pozwoleniu na budowę oraz działka nr [...], dla której również nie zostały wydane pozwolenia na budowę, które uprawniałyby do realizacji inwestycji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100