Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 1498/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-27

o warunkach zabudowy, a w konsekwencji z pominięciem decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia 20 maja 2013 r. wydanej przez Starostę Tarnowskiego (znak...
przylegający do istniejącego budynku, a w obecnym kształcie uzyskanie pozwolenia na budowę w tym zakresie będzie niemożliwe w związku ze zlokalizowaną na działce...

IV SA/Wa 1007/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

nr [...] z [...].06.2018 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i pozbawieniu skarżącego możliwości realizacji...
jako podstawowe., Skarżący będąc właścicielem nieruchomości znajdującej się na terenie objętym w/w planem w Warszawie przy ul. [...] wystąpił o udzielenie pozwolenia na budowę...

IV SA/Wa 392/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

działki nr [...] z obr. [...] wydano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na terenie działek nr [...],[...] z obr. [...] wydano pozwolenie...
na budowę dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - w dawnym mpzp był to teren [...], w nowym jest [...]. Na terenie działki nr [...] z obr. [...] wydano pozwolenie na budowę...

IV SA/Wa 2389/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-07

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno - usługowego na działce ew. nr [...]; jest ona ostateczna; orzeczeniem...
nr [...] jest niemożliwy; w dacie powzięcia przez Radę Miejską uchwały o Planie wiedziała ona o istnieniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; mimo to uchwaliła Plan z pominięciem...

II OSK 81/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

pod drogę gminną., W dniu [...] 1996 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w [...] wydał decyzję nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę...
nr [...] poprzez oznaczoną nr [...] jest niemożliwy. W dacie powzięcia przez Radę Miejską uchwały organ ten wiedział o istnieniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Wr 849/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-21

uniemożliwia lub co najmniej utrudnia realizację inwestycji prowadzonej na działce nr 545/34, co do której została wydana decyzja z dnia [...]r. o pozwoleniu na budowę; art. 32 ust...
i poddasza z przeznaczeniem ich na cele mieszkalne. Opisana decyzja o pozwoleniu na budowę była zgodna z decyzją Wójta Gminy Święta Katarzyna Nr [...] z dnia [...]r...

IV SA/Wa 476/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

inwestor składał wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Co prawda dopóki plan nie został uchwalony i opublikowany, nie obowiązywał jako akt prawa miejscowego, niemniej...
stwierdził także, że skarżący uzyskał natomiast przed uchwaleniem planu pozwolenie na budowę, co oznacza, że doszło do 'konsumpcji' decyzji o warunkach zabudowy i uchwalony...

II SA/Gd 416/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-20

nr [..] położoną w G. przy ul. K. i na podstawie uzyskanej w dniu 15 marca 2016 r. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę rozpoczął na jej terenie realizację inwestycji...
z ustalonym w poprzednim miejscowym planie., W ocenie skarżącego ustalenia kwestionowanego planu naruszają jego prawa nabyte z pozwolenia na budowę, gdyż część nieruchomości...

II SA/Wr 784/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-03

Starosty O. z dnia [...] r. (nr [...]) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem o powierzchni...
budowlany i udzielone pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem o powierzchni zabudowy 136,29...

II SA/Bk 245/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-09-12

obsługującej wszystkie budynki mieszkalne zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Wyjaśniono też wszystkim zainteresowanym, że projekt nikomu nie ogranicza dotychczasowego...
komunikacyjnego jak w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu oraz zgodnego z pozwoleniem na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100