Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 79/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

decyzją stosuje się przepisu dotychczasowe. Zgodnie zaś z art. 37 Prawa budowlanego sprzed nowelizacji wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ma miejsce...
jedynie w razie nierozpoczęcia robót budowlanych, natomiast w pozostałych przypadkach wznowienie budowy następuje po wydaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Ponadto...

II OW 43/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

ostatecznej decyzji Wójta Gminy Osielsko z dnia [...] września 1996 r. znak: [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na działce...
wykonany zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym integralną cześć decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa przedmiotowego budynku nie została jednak zakończona zgodnie...

II OW 147/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą P. a Starostą K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz...
sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Starostą K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz...

II OW 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

stwierdzenia nieważności konieczne jest uzyskanie od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nowej decyzji o pozwoleniu na budowę niezależnie od tego na jakim...
etapie robót budowlanych pierwotna decyzja o pozwoleniu na budowę została wyeliminowana z obrotu prawnego. Zdaniem PINB również w przypadku faktycznego wykonania wszystkich...

II OW 29/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-12

Starosty G. Nr [...] z dnia [...] maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych postanawia: wskazać Starostę G...
[...] maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w dniu 23 grudnia 2021 r...

II OW 13/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

pozwolenia na budowę postanawia: wskazać Starostę Ż. jako organ właściwy w sprawie. Pismem z 8 kwietnia 2021 r. Wojewoda L. zwrócił się do Naczelnego Sądu...
z ograniczoną odpowiedzialnością [...] Sp. k. z siedzibą we W. o zmianę pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu wskazano, że decyzja o pozwoleniu na budowę, której dotyczy wniosek...

II OW 110/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-08

. o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym [...], obręb [...] postanawia: wskazać Starostę L. jako organ właściwy...
Inspektorem Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ł. o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

II OW 151/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

wygaśnięcia decyzji Starosty S. z dnia [...] października 2015 r., nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej D...
. z dnia [...] października 2015 r., nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej D. w zakresie budowy m.in., - 6...

II OW 15/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-19

Starosty Lipnowskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r., nr 146/2010 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych postanawia...
20 kwietnia 2010 r. nr 146/2010 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pięciu elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW każda, na terenie gminy...

II OW 176/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

r. o pozwoleniu na budowę została przeniesiona na rzecz spółki [...] sp. z o.o. decyzją Starosty C. z dnia [...] sierpnia 2018 r., Organ wskazał, że w przepisach...
w sprawach wszczętych i niezakończonych w zakresie wydania pozwolenia na budowę oraz zmian decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie uregulowano tam natomiast kwestii związanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   59