Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Sz 635/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-21

stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia odrzucić skargę W dniu 16 stycznia 2018 r. Z. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę domu mieszkalnego z garażem, i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja...

II SA/Sz 1040/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-01-28

655/17 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: I. odrzucić skargę, II. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis...
. z dnia [...] stycznia 2017 r., nr [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu skargi S. K. - uczestnik...

II SA/Bk 671/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-27

w świetle wyroku NSA z dnia 28.03.2007r. IIOSK 208/06, objętego pozwoleniem na budowę Starosty H. z dnia [...] listopada 2004r. Wniosła również o nałożenie na organ...
pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:, Nie ulega wątpliwości, że Skarżąca wniosła skargę na niewykonanie wyroku Naczelnego...

II SA/Bk 647/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-26

wyroku NSA z dnia 28.03.2007r. IIOSK 208/06, objętego pozwoleniem na budowę Starosty H. z dnia [...] listopada 2004r. Wniosła również o nałożenie na organ skarżony kary...
umarzającą postępowanie odwoławcze. W decyzji tej Wojewoda P. stwierdził, że odwołanie pani J.W. od decyzji Starosty H. z dnia [...].11.2004r. o pozwoleniu na budowę...

VII SA/Wa 1854/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-10

pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego. W tym stanie rzeczy skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna, ponieważ została wniesiona na niewykonanie wyroku...

VII SA/Wa 1849/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-07

SA/Wa 1437/12 w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 15 lipca 2015 r...
listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1437/12 w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę., Pismem z dnia [...] września 2015...

II SA/Bk 647/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-24

i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. J...

II SA/Gl 78/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-23

dotyczącej pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 854/16...
decyzji dotyczącej pozwolenia na przebudowę uchylił zaskarżone postanowienie oraz zasądził od Wojewody Śląskiego na rzecz skarżącego Stowarzyszenia kwotę 100 (sto) złotych...

II SA/Go 594/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-28

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla L. spółka jawna, dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku 'Zakład [...]', z rozbudową...
2021 r., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia [...] lutego 2021 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

VIII SA/Wa 653/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-25

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz poprzedzającej ją decyzję Starosty [...]z [...]lipca 2011 r., Nr [...]. Nadto Sąd orzekł, że decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   58