Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Rz 704/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-24

sprawie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego (pkt 2 ust. 4 art. 46 p.o.ś.)., Z przepisu art. 48 ust. 1 p.o.ś. wynika, że postępowanie w sprawie oceny oddziaływania...
ust. 4 pkt 2 i 2a (decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych) do przeprowadzenia uzgodnienia z organem ochrony środowiska...

VI SA/Wa 1851/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-03

jak procedury administracyjne w |, |okresie projektowania, jak i na etapie uzyskania pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego, w którym ma być lokal apteki. Wspomniane...
|, |okoliczności spowodowały, że Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę w maju 2019 r. i przystąpił do realizacji projektu dopiero w czerwcu |, |2019 r. Na dowód wspomnianych...

II SA/Sz 1118/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-03

z projektem i pozwoleniem na budowę nr [...] z dnia [...], czyli przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych...
indywidualną praktykę lekarską od dnia [...], a ponadto pozwolenie na budowę budynku położonego w D. przy ul. [...], zostało udzielone decyzją Starosty P. o zatwierdzeniu...

II OSK 2237/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

[...] czerwca 2015 r., nr [...], o pozwoleniu na budowę, a nie dotyczącej stricte wykonywania działalności gospodarczej, do której odnosi się norma zawarta w art. 25 ust. 2...
. 767). Stanowi wyłącznie jeden z dowodów w sprawie na okoliczność tego, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z pozwoleniem na budowę (por. Z. Niewiadomski: Prawo...

II SA/Rz 821/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-01

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przeprowadzono na podstawie decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2003 r., nr [...] o pozwoleniu na budowę. Decyzją z dnia...
decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2003 r. o pozwoleniu na budowę. Powtórzył również, że w wyniku kontroli w dniu 29 września 2009 r., ustalono, że budowa sieci...

III SA/Łd 1112/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-18

w postępowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę istniejącego cmentarza. Tym samym nie posiada charakteru samodzielnie funkcjonującego...
orzeczenia i ma charakter subsydiarny w stosunku do dokumentacji o pozwolenie na budowę. Ponadto przepisy regulujące kwestie wydania takiej decyzji nie przewidują...

II OSK 3330/18 - Wyrok NSA z 2021-10-27

kontroli decyzji o pozwoleniu na budowę., Niezależnie od zasygnalizowanych cech analizowanej opinii, dostrzec trzeba okoliczność procesową mającą dla określenia charakteru...
odmiennościach przedmiotowych i procesowych, jest to sytuacja zbliżona do relacji między decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a decyzją o pozwoleniu na budowę lub decyzją...

VI SA/Wa 734/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

) dotyczącej budynku mającego powstać na nieruchomości wraz z pozwoleniem na budowę pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, przy czym przedmiotowe wezwanie...
Prezydenta Miasta [...]. nr [...] informująca, że Prezydent Miasta [...]. zatwierdził projektu budowlany i udzielił stronie pozwolenia na budowę., W dniu 6 grudnia 2017 r...

SA/Rz 1207/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-13

. Dopiero w odrębnym postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, inwestor - Gmina Miasto R. - będzie musiał wylegitymować się tytułem prawnym do terenu...
przedsięwzięcia na środowisko dla etapu uzyskiwania pozwolenia na budowę., Tam powinny być omówione szczegółowo rozwiązania techniczne, natomiast skorygowanie usytuowania środków...

III SA/Wr 495/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-10

postanowienia, w sytuacji wystąpienia samowoli budowlanej z zakresu robót budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę, związanych z planowaną inwestycją; 2) sporządzany...
o warunkach zabudowy, przed uzgodnieniem raportu oddziaływania na środowisko, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zdaniem skarżących, w takiej sytuacji dalsze prowadzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   20