Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Po 307/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-25

ma charakter siedliskowy. Właściciel działki nie uzyskał decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o pozwoleniu na budowę na posadowienie ww. obiektu. W związku...
z przeznaczeniem nieruchomości, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, odwołując się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j....

VI SA/Wa 3203/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

strefy: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie...
zawiadomień o zakończeniu budowy, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części...

VI SA/Wa 889/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

strefy: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie...
zawiadomień o zakończeniu budowy, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części...

III SA/Kr 663/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-15

. nie są bezpośrednimi sąsiadami). Ponadto treść wniosku wskazuje, że D. i S. P. w zasadzie kwestionują prawidłowość wydania pozwolenia na budowę, a nie zezwolenie na prowadzenie...
gdy tymczasem art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, ze stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy...

II GSK 3257/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

administracyjnych w I instancji, następujących spraw z zakresu prawa budowlanego dotyczących terenu strefy: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenie pozwolenia...
na budowę na inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu...

II GSK 1318/16 - Wyrok NSA z 2018-05-18

na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nr [...] znak [...] z [...] września 2006 r. i decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nr [...] znak...
[...] z [...] stycznia 2012 r. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z [...] lipca 2012 r. nr [...] udzielono pozwolenia na użytkowanie dotyczące sali klubowej powstałej...

II SA/Rz 1281/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-03

pozwolenia na budowę stroną jest wyłącznie przedsiębiorca ubiegający się o taką decyzję. TB nie był jej adresatem, nie jest zatem uprawniony do zainicjowania...

VI SA/Wa 1758/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-13

[...]października 1973r. wydaną jego ojcu E. B. o pozwoleniu na budowę pawilonu kwiatowego na gruncie Skarbu Państwa przy ul. S. Powołując się na art. 64 § 2 KPA organ zwrócił...
prawny do lokalu na podstawie pozwolenia na budowę nie był kwestionowany., SKO decyzją z dnia [...] maja 2004r. nr [...] uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę...

III SA/Gl 473/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-09

(nakazująca zapłatę, rozbiórkę) i takie, które wykonaniu nie podlegają, choć są skuteczne, bo wywierają skutki w sferze praw lub obowiązków strony (pozwolenie na budowę...
, cofnięcie pozwolenia)., Do podobnych wniosków w zakresie wykonalności decyzji nakładających obowiązki prowadzi wykładnia historyczna. Do dnia 31 grudnia 2008 r...

VI SA/Wa 809/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

o ponowne rozpatrzenie sprawy strona wskazała, że jest posiadaczem samoistnym kwestionowanej nieruchomości. Nabyła ją od J. K., która z kolei nabyła stosowne pozwolenie...
na budowę pawilonu handlowego. W związku z zawartą umową, przedsiębiorcy została przekazana także wszelka niezbędna dokumentacja związana z przedmiotem zakupu. W treści wyjaśnień...
1   Następne >   +2   +5   +10   84