Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 161/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-12

. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie, pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę wodociągu komunalnego [...] rozbudowa sieci wodociągowej...
będzie realizowana również na działce nr [...]. W tym samym wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę również omyłkowo działki o tym samym numerze nie wymieniono, ale w stanowiącym...

II SAB/Go 316/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-18

infrastrukturą na dz. nr [...], położonych w [...], w ramach pozwolenia na budowę nr [...] z dnia [...] lipca 2017 roku [dalej: 'inwestycja'], zarzucając:, 1) rażące...
na nie do końca pewny stan prawny przedmiotowych decyzji pozwolenia na budowę, zaistniały wątpliwości natury prawnej, czy można w takiej sytuacji zarejestrować dziennik budowy...

II SA/Sz 860/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-31

.. Organ stwierdził, że zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją z dnia [...] r., o pozwoleniu na budowę, przedmiotowy budynek zawiera jeden lokal mieszkalny...
budowlanej nie udzielił pozwolenia na budowę dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. [...] w S., a nadzór budowlany nie udzielił pozwolenia na użytkowanie dwóch lokali...

II SA/Ol 1018/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-23

w sposób samowolny bez wymaganego pozwolenia na budowę. Ponadto organ odwoławczy uznał, że PINB w Ostródzie prawidłowo określił datę powstania przedmiotowej nadbudowy i rozbudowy...
decyzją o pozwoleniu na budowę, do której zobowiązany był na podstawie art. 28 Prawa budowlanego (rozbudowa i nadbudowa nie są zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji...

II SA/Op 412/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-23

budowlane w sposób istotny odbiegają od obowiązujących przepisów. Stwierdził, że B. Z. prowadzi roboty na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, czym...
naruszył art. 28 Prawa budowlanego oraz, że nie zawiadomił o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie inwestor...

II SA/Bd 1625/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-07

o pozwoleniu na budowę została zakończona wydaniem decyzji z [...] czerwca 2021r., W zażaleniu na powyższe postanowienie Skarżący podniósł, że w jego ocenie posiada on interes...
udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. [...] w T. zakończone wydaniem decyzji z [...] czerwca 2021r. jest ponownym postępowaniem...

IV SA/Po 406/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-09-17

budowlane (Dz.U. 2019, poz.1186 - dalej jako: P.b.) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę to organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność...
te podmioty z tytułu położenia ich nieruchomości w obszarze oddziaływania inwestycji - na etapie pozwolenia na budowę - mogą czynnie dochodzić ochrony swych praw w związku...

II SA/Bd 1489/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-17

A. W., w związku z wydaniem pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji pn. '[...]', zwróciła się o zwrot dokumentów skarżącej, tj. warunków i uzgodnień uzyskanych do dnia...
przywłaszczonych przy czynnym udziale urzędników. Wskazała również, że opracowane przez nią dokumenty stanowiły podstawę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji dot...

II SA/Rz 792/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-20

niejawnym sprawy ze skargi R. P. na odmowę udzielenia informacji i wyjaśnień przez Prezydenta Miasta w przedmiocie ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę - postanawia...
zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę spółce z ograniczoną odpowiedzialnością A na inwestycję pod nazwą, 'budynek użyteczności publicznej...

II SA/Sz 1247/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-15

mieszkalnego, gdyż na tą okoliczność organ posiada w Wydziale akurat dowody przeciwne w postaci załącznika Nr 1 stanowiącego integralną część pozwolenia na budowę nr [...] z dnia...
na budowę, które to założenia stanowią obecnie integralną część pozwolenia nr [...] z dnia[..] . jako załącznik Nr 1',, 2) 'wycofanie z obiegu prawnego, zaświadczenia Prezydenta...
1   Następne >   +2   +5   +10   22