Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 100/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

świadczenia wychowawczego i rodzinnego postanawia: wskazać Burmistrza P. jako organ właściwy w sprawie. Prezydent Miasta P., reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego...
właściwego do rozpatrzenia wniosku K.P. (dalej 'strona') o rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzinnego., W uzasadnieniu...

I OW 98/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Rzeczpospolitej Polskiej (art. 23a ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych). Artykuł 2 ust. 2 omawianej ustawy o świadczeniach rodzinnych informuje, że świadczenie pielęgnacyjne...
jest jednym ze świadczeń rodzinnych., W związku z powyższym organ stwierdził że K. M. (osoba wnioskująca o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku...

I OW 74/13 - Wyrok NSA z 2013-06-28

się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej takie świadczenie, a zatem brak jest wskazania jako organu właściwego Marszałka Województwa. W art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych...
wskazany jest ponadto katalog świadczeń rodzinnych, wśród których rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie jest wymieniony. Wobec...

I OW 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

o świadczeniach rodzinnych. W sprawach nieuregulowanych dotyczących dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym do jego finansowania i ustalania kosztów jego obsługi, stosuje...
o świadczeniach rodzinnych. Zdaniem wnioskodawcy, wolą ustawodawcy było zatem, aby dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego stał się także świadczeniem rodzinnym, skoro w sprawach...

I OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

rodzinnych. Z treści art. 12 ust. 3 w/w ustawy wynika, że prawo do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego ustala z urzędu wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy...
do świadczenia pielęgnacyjnego stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zdaniem wnioskodawcy, wolą ustawodawcy było zatem, aby dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego...

I OW 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

o nienależnie pobrane przez J. K. świadczenia rodzinne postanawia: wskazać Burmistrza Miasta Ogrodzieńca jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Pismem z dnia 28 marca...
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez J. K., zamieszkałą w G., W uzasadnieniu wskazano, że w dniu 16 grudnia 2011 r. przyznano J. K. świadczenia rodzinne...

I OW 283/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

o świadczeniach rodzinnych zobligowany jest uchylić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1...
świadczenia. Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna...

I OW 53/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

świadczeń rodzinnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia, wszczynał postępowanie, którego celem było wydanie...
było pozostawienie części tych zadań w podmiotach, które przed 1 maja 2004r. realizowały świadczenia rodzinne, to zapewne regulacja taka zostałaby zawarta w ustawie...

I OW 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

rodzinnych wynika wprost, że nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Według art. 19 § 2...
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Z powyższego wynika, że skoro Prezydent Miasta Rzeszowa...

I OW 101/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

wcześniejszych postępowań w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych wszczętych na wniosek strony. Tym samym nienależnie pobrane świadczenia, których umorzenia domaga...
w G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania K. L. od decyzji dotyczącej umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100