Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 206/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-22

o świadczeniach rodzinnych mają charakter zapomogi. Nie ma więc podstaw do ich różnicowania ze względu na kryterium możliwości żądania zwrotu przyznanego świadczenia...
naruszeniem art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz z przekroczeniem upoważnienia ustawowego...

II SA/Op 458/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

zawarte w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP zostały uszczegółowione w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Z założenia ustawodawcy świadczenia przewidziane w tym akcie prawnym...
mają na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, przy czym wsparcie to ma charakter ekonomiczny. Świadczenia rodzinne stanowią...

II SA/Gl 1252/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-30

przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych., Podniósł, że w § 2 załącznika do uchwały Rada wskazała, że; 1.'Świadczenie pieniężne...
uprawnionych do świadczenia pieniężnego o rodziny zastępcze, a przepis art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zawierający definicję legalną rodziny nie określa ww...

IV SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

do dwóch różnych działów administracji rządowej. Świadczenia rodzinne na mocy art. 5 pkt 23a w związku z art. 28a pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach...
pracy w pomocy społecznej, bowiem przed powołaniem na to stanowisko wykonywała zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, które są odmienne od wykonywania zadań...

I SA/Wa 1178/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), [...] września 2019 r. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie świadczenia pieniężnego 'Bon Malucha' dla rodzin z dziećmi...
rodzinnych dopuszczając realizację świadczenia pieniężnego jedynie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wnioskodawcy. Przedmiotowa regulacja ogranicza prawo...

II SA/Gl 1371/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-18

zaspokojone w ramach podstawowego systemu świadczeń rodzinnych i czy są to potrzeby tego rodzaju, że powinny być zaspokojone; jakiego rodzaju świadczenia byłyby adekwatne...
do rozpoznanych potrzeb oraz czy gmina dysponuje środkami finansowymi na realizację takich dodatkowych świadczeń (A. Maciejko [red.], Świadczenia rodzinne, Komentarz...

I OSK 1057/20 - Wyrok NSA z 2022-12-02

zaspokojone w ramach podstawowego systemu świadczeń rodzinnych i czy są to potrzeby tego rodzaju, że powinny być zaspokojone; jakiego rodzaju świadczenia byłyby adekwatne...
do rozpoznanych potrzeb oraz czy gmina dysponuje środkami finansowymi na realizację takich dodatkowych świadczeń (A. Maciejko [red.], Świadczenia rodzinne, Komentarz...

I OSK 2319/21 - Wyrok NSA z 2022-10-07

z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przez niewłaściwe zastosowanie polegające na odwołaniu się przez Sąd, w interpretacji przepisu art. 194 ust. 2 i 3...
ustawy - w drodze analogii - do art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej i art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, które w swej treści przewidują uznanie...

IV SA/Gl 723/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-25

zameldowanie na pobyt stały lub czasowy lub osobę przebywającą na terenie gminy Lubomia lub osobę korzystającą ze świadczeń rodzinnych. W ocenie organu nadzoru nie ma wątpliwości...
zatem miejscowość, w której osoba fizyczna, jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy, lub w której korzysta ze świadczeń rodzinnych, ale ta miejscowość, w której ona...

IV SA/Wr 715/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-27

bazowej'- stypendium szkolne do 200% kwoty świadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia, 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...), 2...
świadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...).'., W § 3 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały nr XXIII/182/12...
1   Następne >   +2   +5   +10   14