Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

IV SA/Po 882/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-27

. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). W myśl tego przepisu, w przypadku upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej...
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji w tych sprawach, w ośrodku tym tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń...

II SA/Ol 160/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-26

: '[...]' sztuk bydła, 4 konie, 1 świnia i 3 prosiaki. W rubryce nr 10 formularzy wniosku, skarżący wykazali ponadto dochód z tytułu świadczeń rodzinnych w wysokości 272 zł miesięcznie...
w 2008 r. 430 zł miesięcznie (do wyliczenia przyjęto zysk roczny w kwocie 5.158,69 zł) i świadczeń rodzinnych w kwocie 272 zł miesięcznie są w stanie pokrywać wydatki...

I OSK 1246/23 - Wyrok NSA z 2023-10-20

, że poprzez 'staż pracy w pomocy społecznej' nie można rozumieć wykonywania zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych przez pracownika ośrodka pomocy społecznej...
, podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że do stażu pracy w pomocy społecznej zalicza się okres pracy związany z realizacją świadczeń...

I OSK 65/17 - Wyrok NSA z 2017-06-20

, iż Rada Gminy Kamienna Góra nie jest właściwa do wyznaczenia lub utworzenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia rodzinnego...
wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Gminy...

IV SA/Gl 704/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-24

[...] ustalone zostały opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę B. wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci korzystających...
. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2, § 9 ust. 1, § 10 ust. 2 pkt 1 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia...

II SA/Go 224/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-20

się stanowisku rady gminy., Organ nadzoru trafnie wskazał na regulację zawartą w art. 20 ust. 3 ustawy, z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006...
organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa, Sygn. akt II SA/Go 224/09, w ust. 2 tego przepisu (w sprawach świadczeń rodzinnych), a także do wydawania...

IV SA/Wr 291/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-31

organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia rodzinnego mimo, iż kompetencje te przysługują wyłącznie temu organowi,, 2) istotne naruszenie art. 91 ustawy...
świadczenia wychowawczego, , oddala skargę w całości., , , Rada Gminy w Kamiennej Górze w dniu 30 marca 2016 r. podjęła uchwałę Nr XIX/100/16 w sprawie wyznaczania Gminnego...

IV SA/Po 616/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-09-06

nadzorcze Wojewody z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej o d d a l a s k a r g ę /-/ D.Rzyminiak...
. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - dalej Uchwała., W § 3 Uchwały przyjęto...

II SA/Ol 818/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-10

cywilnego, odsetki należą się wierzycielowi, w przypadku, w którym dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Ponadto, zgodnie z art. 476 Kodeksu...
cywilnego, dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu...

II SA/Ol 160/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-11

nr 10 formularza wniosku, skarżący wykazali ponadto dochód z tytułu świadczeń rodzinnych w wysokości 272 zł miesięcznie. Skarżący przedłożyli także pismo procesowe z dnia...
rolnych. Dodatkowo otrzymują pomoc społeczną w postaci świadczeń w formie zasiłków rodzinnych i dodatków do tego zasiłku na trójkę dzieci w ogólnej kwocie 272 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   13