Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 35/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

tu szeroko stosowaną technikę legislacyjną (przykładowo - w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm...

II SA/Wa 1712/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-19

jego utrzymania w gospodarstwie domowym, które prowadzi wspólnie z trójką dzieci (dwóch pełnoletnich synów i małoletnia córka) jest przyznane mu świadczenia rentowe...
, zaświadczenia potwierdzającego wysokość przyznanego świadczenia emerytalnego za okres ostatnich trzech miesięcy (względnie odcinków emerytur za ten okres), dokumentów...

II SA/Wa 559/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

o stanie rodzinnym., Z kolei art. 255 ppsa stanowi, iż jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej stanu majątkowego i możliwości...
płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest zobowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty...

II SA/Wa 1712/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

, że źródłem jego utrzymania w gospodarstwie domowym, które prowadzi wspólnie z trójką dzieci (dwóch pełnoletnich synów i małoletnia córka) jest przyznane mu świadczenie rentowe...
miesięcy, zaświadczenia potwierdzającego wysokość przyznanego świadczenia emerytalnego za okres ostatnich trzech miesięcy (względnie odcinków emerytur za ten okres), dokumentów...

II SA/Wa 461/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

, znaczną część otrzymywanego świadczenia przeznacza na leczenie oraz leki., Wskazał również, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną K. K., dorosłą córką...
skarżącego o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz treści załączonych do niego dokumentów wynika, iż z emerytur skarżącego oraz jego żony, w łącznej wysokości 2.533,05...

II SA/Wa 625/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

. Wnioskodawca nie nadesłał kserokopii dokumentu wskazującego wysokość uzyskiwanego świadczenia, nie złożył też oświadczeń, o wysokości stałych miesięcznych wydatków...
rodzinną nie dysponuje czasem na zebranie żądanych danych., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo, o postępowaniu przed sądami...

II SA/Wa 734/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-24

608,37 zł, faktury za gaz za okres od dnia [...] grudnia 2010 r. do dnia [...] lutego 2011 r., na kwotę 246,21 zł oraz otrzymywanych świadczeń za kwiecień 2011 r. - renty...
mieszkania, a także koniecznych leków - łącznie około 1.130 zł Oznacza to, że na zakupienie żywności i innych niezbędnych rzeczy pozostaje w rodzinnym budżecie około 250 zł...

II SA/Wa 1238/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-20

sądzili ją sędziowie o powiązaniach rodzinnych. Tym bardziej, że sędzia [...] odrzuciła jej wniosek dowodowy w postaci akt IPN., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
jednej ze stron,, 5. w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą,, 6. w których brał udział w wydaniu...

I OZ 670/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-01

byłymi bądź obecnymi współpracownikami służb bezpieczeństwa bądź pozostający w bliskich więzach rodzinnych z takimi osobami. Skarżący nie przytacza żadnych okoliczności...
), w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron (pkt 4), w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą (pkt 5...

VI SA/Wa 3599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-11

1 pkt 3); w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron (art. 18 § 1 pkt 4); w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek...
, że w sprawie nie powinni orzekać sędziowie będący byłymi bądź obecnymi współpracownikami służb bezpieczeństwa bądź pozostający w bliskich więzach rodzinnych z takimi osobami...
1   Następne >   2