Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu...
Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 9 września 2004 r. w sprawie o sygn. K 2/03 (OTK ZU nr 8/A/2004, poz. 83), że abonament ten to 'przymusowe, bezzwrotne świadczenie...

II SA/Sz 42/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

, żądane przez pracownika poczty dokumenty, tj. dowód osobisty i odcinek dokumentujący wysokość pobieranego obecnie świadczenia z ZUS., Wniosek ten został przyjęty...
po zmarłym mężu K. R. i to świadczenie jest obecnie wypłacane, jednak w żadnym razie nie spowodowało to utraty prawa do emerytury. Do pisma skarżąca dołączyła m.in. kopię...

VI SA/Wa 689/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

z dniem 31 października 2009 r., a od 2 listopada 2009 r. skarżąca będzie otrzymywać świadczenie emerytalne. W niniejszym piśmie skarżąca podniosła także, iż prowadzi...
na wysokość dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej w 2009 r., dokumentu wskazującego na wysokość otrzymywanego przez skarżącą świadczenia...

VI SA/Wa 266/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-06

stosowanych opłat w oparciu o ponoszone koszty świadczenia usługi., W trakcie postępowania, pismem z dnia 28 grudnia 2006 r. nr [...], Prezes UKE wezwał Spółkę do udzielenia...
informacji i złożenia wyjaśnień w przedmiocie kosztów świadczenia usługi MVCT., W odpowiedzi na powyższe, skarżąca spółka przedłożyła Prezesowi UKE wyjaśnienia pismem z dnia...

VI SA/Wa 496/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-29

obowiązek dostosowania stawek z tytułu zakończenia świadczenia połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej postanawia: odrzucić skargę Zaskarżoną decyzją...
świadczenia usługi., W wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego, Prezes UKE w dniu [...] kwietnia 2007 r. wydał decyzję [...] (dalej także 'decyzja M...

II GSK 823/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-31

świadczenia usługi., W wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego Prezes UKE w dniu [...] kwietnia 2007 r. wydał decyzję [...], (dalej także 'decyzja MTR...
świadczenia usługi MVCT, niezróżnicowanej ze względu na porę i rodzaj dnia, do poziomu 40 gr/min., od dnia 1 maja 2007 r.;, dostosowania powyższej stawki do poziomu 21,62 gr/min...

VI SA/Wa 1303/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

, a także do przedstawienia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym, obejmującej swoim zakresem warunki świadczenia przez T. usługi rozpoczynania i zakańczania...
harmonogramu wdrożeń poszczególnych funkcjonalności zaproponowanego przez T. w toku postępowania;, • wprowadzenia do Oferty obowiązku świadczenia na rzecz PT dostępu...

VI SA/Wa 366/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

w oparciu o ponoszone przez P. S.A. koszty jej świadczenia (pkt III. ppkt 4 decyzji z dnia [...] lipca 2006 r.)., Pismem z dnia [...] września 2006 r., wypełniając powyższy...
obowiązek, skarżąca spółka przekazał Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości stosowanych opłat w oparciu o ponoszone koszty świadczenia usługi., W wyniku przeprowadzenia...

II SO/Sz 23/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-02

żywności oraz lekarstw. Nadto skarżąca ma na utrzymaniu niepełnosprawnego i bezrobotnego syna, który otrzymuje rentę inwalidzką w wysokości [...] i świadczenie pielęgnacyjne...
., Uzasadniając złożony wniosek podała, że jest osobą schorowaną, jej źródło utrzymania stanowi renta rodzinna po zmarłym mężu w kwocie [...] i z tego powodu nie jest w stanie...

VI SA/Wa 1538/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

spółka pismem z dnia [...] września 2006 r. przekazała Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości stosowanych opłat w oparciu o ponoszone koszty świadczenia usługi., W wyniku...
wysokości stawek z tytułu świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej P. w kontekście spełnienia przesłanek, o których mowa...
1   Następne >   3