Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

SAB/Bk 38/02 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-10

Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./., Od rozstrzygnięć w sprawach emerytur, rent i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego można zaś odwoływać...
Teresy G. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddziału w B., Inspektoratu w S. z dnia (...), w przedmiocie korekty podstawy wymiaru renty rodzinnej postanawia...

III SAB 47/00 - Postanowienie NSA z 2000-11-30

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego obejmujących zasiłek chorobowy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński i zasiłek rodzinny. Zażądała także ukarania Prezesa...
, że od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących między innymi ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wymiaru, przysługuje odwołanie...

VI SA/Wa 860/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-26

dochodu trzyosobowej rodziny stanowią świadczenie rentowe skarżącego (pomniejszone z powodu egzekucji administracyjnej) w kwocie 491,46 zł netto oraz wynagrodzenie żony...
. W uzasadnieniu wniosku powołał się na bardzo złą sytuację materialną i rodzinną., Z informacji podanych we wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz z nadesłanych...

III SA/Wr 517/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-15

w postępowaniu egzekucyjnym zarzut przedawnienia obowiązku spełnienia świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników., Organy egzekucyjne obu instancji...
na ubezpieczenie społeczne i zasiłki oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne należne za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. płatnicy składek są zobowiązani rozliczać i opłacać na podstawie...

II GZ 170/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-20

zażalenie, dotyczące silnych przeżyć emocjonalnych związanych z utratą osoby bliskiej, stwierdza jednak, że związki rodzinne, o których wywodzi strona skarżąca w zażaleniu...
., Mając na uwadze powyższe okoliczności, NSA stwierdza, że skarżący ponosi winę w uchybieniu terminowi, a przedstawione przyczyny uchybienia terminu świadczą wręcz...