Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 861/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-01-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
skarżąca nie pozostaje w stosunku pracy, a tym samym nie jest uprawniona do urlopu wychowawczego. Wobec tego świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego...

II SA/Bd 860/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-01-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
do świadczenia rodzinnego. Ponadto zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o przyznanie świadczenia skarżąca zapoznała się z warunkami uprawniającymi do świadczenia. Wobec...

III SA/Kr 576/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-26

. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (tak jak świadczenia rodzinne) są bowiem formami pomocy państwa skierowanymi do rodzin o najniższych dochodach, celem zaś ustawy...
z dnia 31 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego skargę oddala Zaskarżoną przez E. J. - K. decyzją z dnia 31 marca...

IV SA/Po 261/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-07-27

[...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu decyzji SKO wskazało, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie...
rodzinnych, których wypełnienie konieczne jest do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego. SKO stwierdziło, iż rozumie ciężką sytuację skarżącej, jednak organ administracji...

IV SO/Gl 18/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-21

do zasiłku rodzinnego (95 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (400 zł) oraz świadczenia wychowawczego w ramach programu 'Rodzina 500+' na syna (500 zł). Nadto...
pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego), w miesięcznej kwocie około tysiąca złotych, co nie umożliwia dokonania oszczędności...

II SA/Ol 413/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-26

decyzję z dnia '[...]' znak: '[...]', wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Naczelnika Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego, którą organ I instancji odmówił...
wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 6 grudnia 2000r. Matka dzieci została pozbawiona władzy rodzicielskiej i jest zobowiązana do świadczenia alimentów na rzecz dzieci. Egzekucja...

IV SO/Wr 8/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-06

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne postanawia uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę...
w O. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne., Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:, Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 30...

IV SO/Gl 6/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-23

świadczeń rodzinnych) postanawia: ustanowić adwokata dla Marcina Poloczka; W skardze na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r...
administracyjnych o przyznaniu świadczeń rodzinnych oraz o przyznaniu dodatku mieszkaniowego., W toku rozpoznania wniosku zważono, co następuje., Artykuł 243 §1 ustawy z dnia...

IV SAB/Gl 55/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad synem R. N. Ponadto, jak wskazano w odpowiedzi na skargę, wobec...
emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny...

III SA/Kr 318/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-07-19

zalicza powyższe świadczenia rodzinne do zadań z zakresu administracji rządowej zleconej ustawowo samorządowi terytorialnemu. Skoro obie regulacje (art.9 i następne ustawy...
w uchwale jako osoby uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego w związku z urodzeniem się dziecka. Art.7 ustawy odwołuje się do pojęcia 'wspólnoty samorządowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100