Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 1609/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

nie wynika że otrzymywany przez skarżącą z A. zasiłek wdowi nie jest wypłacany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i że nie jest świadczeniem rodzinnym...
przepisów o świadczeniach rodzinnych lub czy jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym na podstawie austriackich przepisów prawa rodzinnego lub odpowiadające przepisom prawa...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

rodzinnych, zasiłki dla opiekunów, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze?, 2. w przypadku...
rozporządzenia, Gmina wskazała, że w kategorii tej mieszczą się następujące świadczenia: świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłki...

I SA/Bk 475/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-21

Skarżąca jest obywatelem?, c) Czy zasiłek dla owdowiałego rodzica, o którym mowa we wniosku stanowi świadczenie rodzinne lub dodatek rodzinny łub pielęgnacyjny otrzymywany...
stanowi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki...

III SA/Wa 2788/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-13

. Nr 7 poz. 39 ze zm., dalej: 'ustawa o prokuraturze')., Uprawnionymi do pobierania ww. świadczenia (uposażenia rodzinnego) są członkowie rodziny (mąż, żona, dzieci...
). Renta rodzinna to świadczenie z ubezpieczenia społecznego przysługujące z tytułu utraty żywiciela, pochodne od świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty z tytułu...

I SA/Łd 772/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-21

i zasiłkami z pomocy społecznej -Centrum egzekwuje nienależnie pobrane świadczenia. W wybranych przypadkach od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych naliczane...
związane z egzekucją alimentów, środki stanowiące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zasiłki z pomocy społecznej, nie stanowią/nie będą stanowić wynagrodzenia...

I FSK 389/18 - Wyrok NSA z 2020-08-10

Pomocy Społecznej (dalej również jako 'Ośrodek'). W ramach działalności Ośrodka, w określonych przypadkach pobierane są opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych...
z funkcjonowaniem funduszu alimentacyjnego oraz egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej, od których w wybranych przypadkach...

I FSK 161/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej będą stanowić wynagrodzenie za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT?, Zdaniem...
rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT., Wnioskodawca powołał się na treść przepisów 15 ust...

I SA/Wr 625/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

, a środki pieniężne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług...
usługi opiekuńcze. W związku z powyższym, w ramach działalności Ośrodka, w określonych przypadkach pobierane są opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych...

I SA/Op 358/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-06

Dyrektor KIS w zakresie pytania nr 2 potwierdził prawidłowość stanowiska Gminy, zgodnie z którym '(...) środki pieniężne stanowiące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne...
:, A. świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - osoby korzystające z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność...

I SA/Łd 737/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-11-28

. I gdyby te środki przekazał do fundacji rodzinnej, która następnie by je jako świadczenia przekazywała beneficjentom, wówczas środki te byłyby po raz kolejny opodatkowane. Zdaniem...
jako świadczenia w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o fundacjach rodzinnych oraz art. 24q ust. 1 pkt 1 i art. 24q ust. 2 Ustawy CIT. Za prawidłowością stanowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   90