Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Rz 602/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-26

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawczyni są świadczenia przyznawane np. na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych lub ustawy o pomocy społecznej...
. Przede wszystkim nie jest znana faktyczna kwota pobieranego świadczenia emerytalnego przez skarżącą ani nie wiadomo, czy syn który opiekuje się matką i z tego powodu...

I SA/Rz 843/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-27

z dnia [.] czerwca 2020 r. informujące, że A. N. i S. J. podawali adres zamieszkania B. [...] we wnioskach o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dzieci...
odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej do dnia 31 grudnia 2013 r., kiedy z powodu zalegania skarżącego z płatnościami za świadczone usługi, Zakład wstrzymał...

III SA/Lu 1261/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-15

, a na ich utrzymaniu pozostaje troje dzieci w wieku szkolnym. Rodzina utrzymuje się z zasiłku rodzinnego w kwocie [...] zł oraz świadczenia wychowawczego w wysokości [...] zł...
w urzędowym formularzu sytuację materialną i rodzinną skarżącego - niski dochód rodziny pochodzący ze środków pomocy społecznej ([...] zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie...

III SA/Kr 932/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-17

świadczone na cmentarzu komunalnym w A., Pojęcie 'usługi świadczone' oznacza wykonywanie określonych czynności ('świadczenie' czynności) przez określony podmiot. Słownik...
świadczenie administratora, o tyle korzystanie z terenu cmentarza przy budowie bądź remoncie zostało określone zbyt ogólnie. Nie wiadomo bowiem, jaki teren cmentarza...

II GSK 490/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

i rencistów pobierających świadczenia z KRUS, oraz że jednorodna z punktu widzenia zniżek w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego grupa emerytów...
do przejazdów ulgowych dla emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS. Nie zgodził się z przyjęciem przez Sąd I instancji, że cechą wyróżniającą...

III SA/Kr 188/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

do pochówku więcej niż jednych zwłok), zwanego dalej grobem rodzinnym murowanym, po upływie lat 20,, - niezgodne z prawem ustalenie odpłatności z tytułu dochowywania kolejnych...
zwłok w grobie murowanym rodzinnym,, - bezprawne zawężenie okresu, na który przysługuje prawo użytkowania grobu murowanego rodzinnego, do lat 20., Wskazując na powyższe...

III SA/Kr 1319/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-23

sądowych., Objaśniając swoją sytuację rodzinna podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i córką., Określając majątek swój i osób pozostających...
formularzu 'PPF' wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych., Objaśniając swoją sytuację rodzinną podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie...

III SA/Po 149/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-06

stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe...
oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego., Zasadność wniosku o przyznanie prawa pomocy powinna...

III SA/Gl 1201/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-14

, które wyznaczałyby kierowców do świadczenia usług, polegających na sprzedaży biletów. Poza tym stwierdził, że unormowaniem tym Rada Miejska w B. wkroczyła w obowiązki kierowców...
Organu miejsce sprzedaży biletów nie może mieć wpływu na wysokość ceny za świadczenie tych samych usług (przewozu), a poza tym, że wprowadzona wyższa cena biletu zakupionego...

III SA/Po 149/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-11

)., Skoro małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy, przez którą należy rozumieć nie tylko świadczenia osobiste, ale i pieniężne, małżonka wnioskodawcy ma obowiązek...
://orzeczenia.nsa.gov.pl)., W rozpoznawanej sprawie wyjaśnienia strony świadczą o nierzetelnym przedstawieniu swojej rzeczywistej sytuacji finansowej. Warunkiem koniecznym...
1   Następne >   +2   6