Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Rz 529/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-10

o kontynuacje świadczenia rodzinnego, a wniosek taki skarżąca E. P. osobiście sporządziła i złożyła w organie w dniu 18 stycznia 2008 roku., Skarżąca E. P. zakwestionowała...
roku nr [...] oraz utrzymaną nią, w mocy decyzję Wójta Gminy [...] w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego . Świadczenie to przyznane zostało na rzecz J. P. urodzonego w dniu 19...

II SA/Rz 528/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-10

materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy. W przypadku potwierdzenia tego faktu , przy ustalaniu początkowej daty prawa do pobierania tego świadczenia rodzinnego...
niepełnosprawnego . Świadczenia te przyznane zostały na rzecz J. P. urodzonego w dniu 19 grudnia 1989 roku na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku. Organy wskazały...

IV SA/Wa 1073/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-07

działalność gospodarczą (taxi osobowe) i z tego tytułu uzyskuje przeciętnie ok. 110 zł. miesięcznie. Córki skarżącej otrzymują świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne). M. D...
się m.in. ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego (zasiłków rodzinnych), córki skarżącej do końca czerwca 2012 r. otrzymywały ponadto stypendia szkolne, przyznawane w oparciu...

II SA/Wa 891/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24

, na który składa się emerytura żony, i świadczenie rodzinne, wynosi 1.061 zł netto. Wnioskodawca podał, że ze względu na wiek i stan zdrowia nie pracuje i nie uzyskuje dochodu...

II SA/Ol 106/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-05-09

z informacją zawartą w uzasadnieniu decyzji w przedmiocie świadczeń rodzinnych, zgodnie z którą świadczenia te przekazywane będą na jej konto. W tej natomiast sytuacji...
zobowiązanie do płacenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci w łącznej kwocie '[...]' miesięcznie do rąk skarżącej, oraz decyzji z '[...]' r. w przedmiocie świadczeń rodzinnych...

IV SA/Wa 1073/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

gospodarczej męża skarżącej (taxi osobowe - ok. 1100 zł. miesięcznie) oraz świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych). Skarżąca nie pracuje...

II SA/Wa 1500/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

, w wysokości 761,06 zł netto (884,68 zł brutto), świadczenie rodzinne w kwocie 297 zł oraz przyznane córce na okres do grudnia 2009 r. uznaniowe stypendium z Fundacji...

III SA/Gd 752/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-29

lutego 2017 r. (sygn. akt III SA/Gd 1/17) kontroli nie była ani bezczynność, ani przewlekłość postępowania lecz decyzja orzekająca w przedmiocie prawa do świadczenia...
rodzinnego., Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn (aniżeli wymienione w przywołanym przepisie w punktach 1-5) wniesienie skargi...

II SA/Rz 451/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-18

. (k. 5 akt administracyjnych) organ pierwszej instancji wezwał wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego o dane odnoszące...
2008r. nr [...] o odmowie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku na okres zasiłkowy 2007/2008. Akt sprawy zostały zwrócone do Gminnego Ośrodka...

II SA/Wa 1539/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-12

dokumentów znajdujących się w aktach sprawy II SA/Wa 415/11. W aktach tych znajduje, się: kserokopia zaświadczenia Wójta Gminy [...], że J. i W. S. otrzymują świadczenia...
dla trzech córek po 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W decyzji wskazano, że świadczenia będą przekazywane za pośrednictwem banku na rachunek podany przez stronę...
1   Następne >   +2   +5   +10   24