Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 2768/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

na przyjęciu, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie upoważniają rady gminy do określenia procedury zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz przez niewłaściwe...
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303). Stanowiła ona, że: ustanawia się świadczenie pieniężne - 'bon wychowawczy...

I OSK 1489/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

u.ś.r. jest umożliwienie wprowadzenia przez gminę takiego świadczenia rodzinnego, które uwzględniając lokalne potrzeby uzupełniałoby 'lukę', jaka powstała w wyniku...
wychowujące dzieci, którym zresztą pomoc przysługuje z innego tytułu. Wykreowanie zatem świadczenia rodzinnego w postaci bonu wychowawczego skierowanego przede wszystkim...

I OSK 3674/18 - Wyrok NSA z 2022-02-08

wykładnię, polegającą na przyjęciu, że przepis ten uniemożliwia ukształtowanie przez radę gminy (radę miejską) świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 22b ust. 1 u.ś.r....
o świadczeniach rodzinnych nie upoważniają rady gminy do określenia procedury zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz przez niewłaściwe zastosowanie, polegające...

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

finansowane ze środków gminy będą bezzwrotne w sytuacji, gdy świadczenia rodzinne finansowane ze środków budżetu państwa podlegają zwrotowi. Trudno też przyjąć, że osoba...
przez gminę takiego świadczenia rodzinnego, które uwzględniając lokalne potrzeby uzupełniałoby 'lukę', jaka powstała w wyniku aktualnego ukształtowania systemu szeroko rozumianych...

II SA/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

miało, że świadczenia finansowane ze środków gminy miały być bezzwrotne, w sytuacji, gdy świadczenia rodzinne finansowane ze środków budżetu państwa podlegają zwrotowi...
na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., Nr XXV/381/16 w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' 1...

II SA/Sz 427/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

zawartego w art. 22b u.ś.r., należy uznać, że zawarte w zaskarżonej części uchwały zasady dotyczące zwrotu świadczenia rodzinnego w przypadku wydatkowania jej niezgodnie...
Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r. nr XXV/741/21 w przedmiocie realizacji na terenie Gminy Miasto S. świadczenia pieniężnego '[...]' oraz upoważnienie Dyrektora S. C. Ś...

II SA/Op 167/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-18

finansowane ze środków gminy miały być bezzwrotne, w sytuacji, gdy świadczenia rodzinne finansowane ze środków budżetu państwa podlegają zwrotowi. Trudno przyjąć...
rodzinnych. Nastąpiło to przez utworzenie w jej art. 2 katalogu świadczeń o charakterze pieniężnym. Z założenia ustawodawcy świadczenia rodzinne mają na celu finansowe...

II SA/Go 271/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-30

% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium ustala się w wysokości 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych...
100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, podczas gdy art. 90d ust. 9 stanowi, że stypendium szkolne nie może być niższe...

II SA/Wa 2268/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-02

dzieci (odpowiednio : 400 i 500 zł), świadczenie rodzinne (520 zł) oraz świadczenie socjalne (zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł). Jedno ze świadczeń alimentacyjnych...
do dnia 30 wrzesnia 2012 r. była wypłacane z funduszu alimentacyjnego. Z kolei świadczenie rodzinne w kwocie 520 zł zostało przyznane z tytułu rezygnacji skarżącej...

II SA/Wa 2124/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-29

ani przedmiotów wartościowych. Skarżąca oświadczyła, że na dochód gospodarstwa domowego składa się: kwota 685 zł z tytułu umowy o pracę, świadczenie rodzinne w wysokości 1220...
na urlopie macierzyńskim. Utrzymuje się z zasiłku macierzyńskiego, świadczeń rodzinnych oraz alimentów. Obecnie czeka na wyrok sądowy o alimenty na najmłodszego syna...
1   Następne >   +2   +5   +10   83