Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Łd 998/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-08

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz.3), zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach...
. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (t.j. Dz. U. z 2013 r., póz. 3). W załączniku nr 4 do rozporządzenia zawarty jest wzór...

II SA/BK 812/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-02-10

w sprawach o świadczenia rodzinne oraz art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa w związku z art. 17 pkt 1 Kpa - po rozpatrzeniu odwołania Haliny I., od decyzji wydanej z upoważnienia...
w sprawach o świadczenia rodzinne /Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2162/, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej...

I OSK 1051/15 - Wyrok NSA z 2015-07-30

. Na dochód ten złożyły się: wynagrodzenie ze stosunku pracy - 1029,93 zł, renta - 886,92 zł, dodatek mieszkaniowy - 66,87 zł i świadczenia rodzinne - 398 zł. Organ wyjaśnił...
, że decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] przyznano skarżącemu świadczenia rodzinne na trzech synów w łącznej kwocie 398 zł na okres od 1 listopada 2012 r. do 31...

I OSK 1050/15 - Wyrok NSA z 2015-07-30

. Na dochód ten złożyły się: wynagrodzenie ze stosunku pracy - 1029,93 zł, renta - 886,92 zł, dodatek mieszkaniowy - 66,87 zł i świadczenia rodzinne - 398 zł. Organ wyjaśnił...
, że decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] przyznano skarżącemu świadczenia rodzinne na trzech synów w łącznej kwocie 398 zł na okres od 1 listopada 2012 r. do 31...

I OSK 1049/15 - Wyrok NSA z 2015-07-30

. Na dochód ten złożyły się: wynagrodzenie ze stosunku pracy - 1029,93 zł, renta - 886,92 zł, dodatek mieszkaniowy - 66,87 zł i świadczenia rodzinne - 398 zł. Organ wyjaśnił...
, że decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] przyznano skarżącemu świadczenia rodzinne na trzech synów w łącznej kwocie 398 zł na okres od 1 listopada 2012 r. do 31...

III SA/Łd 370/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-08

lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia...
, że w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie...

II SA/Po 223/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-27

socjalnego., Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych...
. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903 ze zm.) oraz zarządzenia Prorektora ds. Studiów Uczelni...

IV SA/Wr 188/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-07

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, stanowi jeden z dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Z powyższego...
matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Tymczasem kryteria do obliczenia dochodu rodziny są takie same, zarówno w przypadku świadczeń...

IV SA/Wr 97/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-17

z § 2 pkt 2 rozporządzenia M.P.i P.S. z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, stanowi jeden z dokumentów...
zignorowany., Ponadto skarżący zarzucił, że organ odwoławczy nie wziął pod uwagę decyzji o przyznaniu matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego...

IV SA/Wr 376/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-19

zł, świadczenia rodzinne - 398 zł. W tej sytuacji nie została spełniona przesłanka warunkująca przyznanie stypendium nie- przekroczeniem kryterium dochodowego...
świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013, w wyniku którego strona uzyskała świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 398 zł miesięcznie poczynając od dnia, 1 listopada 2012...
1   Następne >   +2   +5   +10   100