Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Wa 3227/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-04

. Źródła utrzymania rodziny stanowią alimenty w łącznej wysokości 1.500,00 zł miesięcznie oraz świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 2.042,00 zł miesięcznie., Jedyny majątek...
świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych (z dodatkami) przyznawanych w oparciu o kryterium niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...

IV SA/Wa 2969/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

+) oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze., Z drugiej strony, dokonywano z tego rachunku płatności za przedszkole (np. 14 listopada 2016 r. - 152,00 zł i 63,50 zł za O. C...
, gospodarstwo domowe. Chociaż znana jest wysokość emerytury L. C., a przekazywane na rachunek jej syna świadczenia rodzinne wskazywać mogą, że spełnia on kryterium...

I SA/Wa 708/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

a także świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w łącznej kwocie [...] złotych. Z zaświadczenia wystawionego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w C. z dnia 4 czerwca...
. 246 § 1 p.p.s.a.)., W świetle wykazanych przez skarżącego okoliczności dotyczących jego sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej uzasadniona jest ocena, że znajduje...

II SA/Ke 576/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-12-29

i nieruchomością rolną o powierzchni 14,86 ha. Wnioskodawca podał, że osiąga z gospodarstwa rolnego miesięczny dochód w wysokości 550,37 zł, syn otrzymuje świadczenie rodzinne...

II SA/Po 238/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-20

[...] zł, nadto musi pomóc dorosłemu synowi, który jest uczniem. Podała, że pozbawiono go alimentów i świadczenia rodzinnego o co toczy spór w sądzie. Skarżąca podała...
, którego pozbawiono świadczenia alimentacyjnego. W ramach praktyk otrzymuje on kwotę [...] zł, a ciążą na nim wydatki z tytułu ubezpieczenia na kwotę 225 zł miesięcznie (kopia...

IV SA/Wa 1107/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-12

oraz świadczenie rodzinne syna. W oparciu o przedstawione dokumenty wynika, że łączna wysokość dochodu wynosi 1596 zł miesięcznie. Skarżący posiada dom o powierzchni 106 m2...
na uwzględnienie., Przedstawiona przez wnioskodawcę sytuacja majątkowa i rodzinna uprawdopodabnia, że skarżący spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie...

II SA/Kr 1777/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-15

świadczenia dla osób bezrobotnych przez skarżącego wynosi 603 zł. Żona skarżącego nie pracuje, nie osiąga w miesiącu żadnego dochodu., Skarżący jest współwłaścicielem domu o pow...
przyznany rodzinie zasiłek celowy w kwocie 200 zł na potrzeby bytowe i w kwocie 800 zł na zakup pralki. Ponadto rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych - zasiłki...

IV SA/Wa 431/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

się i czyni całkowicie zależnym od rodziców. Dochód trzyosobowej rodziny pochodzi ze świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywanego przez I. D. w wysokości 1.200 zł brutto...
- gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Świadczenia stanowiące źródła utrzymania skarżących i ich syna przynoszą dochód...

IV SA/Wa 1107/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

rodzinny na dziecko. Świadczenie to jest przyznawane w oparciu o kryterium niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach...
sądowych i ustanowienie radcy prawnego., W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach K. B. podał, że w gospodarstwie domowym pozostaje wraz z żoną i małoletnim...

II SAB/Łd 91/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-12

z ustawy o świadczeniach rodzinnych., Mając na uwagę fakt, iż rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy Sąd bierze pod uwagę aktualną sytuację finansową wnioskodawcy...
pomocy oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Małżeństwo mieszka w 100-metrowym domu wraz z dwójką dzieci...
1   Następne >   +2   +5   +10   71