Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

decyzję Wójta Gminy Ł. z dnia [...] nr [...] uznającą K. Sz. za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodziców J. i D. Sz. i stwierdzającą, że J. Sz. pobiera świadczenie...
) lub zasady ustalania dochodu wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej, spowodowałaby brak realnej możliwości porównania tak ustalonego dochodu...

III SA/Gd 422/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych...
. 1 pkt 2, § 7, § 8 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom...

III SA/Gd 723/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

Odwoławczego z dnia 8 lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych uchyla zaskarżoną...
. o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z odbytymi w dniach 12.10.2020 r...

III SA/Gd 484/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

Odwoławczego w [...] z dnia 12 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych...
. 1534) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom...

II SA/Sz 692/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-26

rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ...
świadczeniem pieniężnym, które podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w trybie egzekucji administracyjnej., T.G. odwołała się od powyższej decyzji...

II SA/Ke 738/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-11-17

. Z. co do tego, że jego żona jest w piątym miesiącu ciąży i wymaga opieki organ stwierdził, że brak jest przeciwwskazań do wykonania ww. świadczenia, wyjaśniając że obowiązkiem obywatela...
córkę pod opieką matki na czas dojazdu i godzin pracy. Organ zwrócił uwagę, że zgodnie z wnioskiem okres wykonywania świadczenia określono do 7 dni - co jednak nie znaczy...

III SA/Kr 304/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-22

Rzeczypospolitej Polskiej i uznanie, że odwołujący nie podlega zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy na rzecz jednostki wojskowej., Skarżący podniósł, że sytuacja...
, jeżeli termin stawienia się do służby koliduje z terminem wykonania świadczenia;, 3) osoby odbywające zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub służbę zastępczą;, 4) osoby, wobec...

II SA/Go 755/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-04

orzeczenia sądu, wypłaca się zasiłek w wysokości świadczenia alimentacyjnego, jednak nie wyższy niż kwota, o której mowa w art. 128 ust. 1., Wójt lub burmistrz (prezydent...
w związku z ust. 5 ustawy., Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że skarżący nie spełnił również przesłanki do przyznania zasiłku w wysokości świadczenia...

II SA/Go 275/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-05

również świadczenie rekompensujące za okres odbytych ćwiczeń wojskowych., Zdaniem organu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie wskazuje, by w sprawie zaistniały...
., poz. 1430 ze zm.)., W odwołaniu wniesionym w terminie P.K. wniósł o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych powołując się na sytuacją zawodową i rodzinną. Odwołujący się wskazał...

III SA/Gd 311/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-23

prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia rekompensującego utracone...
społecznej (w tym również świadczenia wychowawczego '500+') w okresie ostatnich sześciu miesięcy, a jeżeli tak do przedłożenia stosownych zaświadczeń w tym zakresie...
1   Następne >   +2   +5   8