Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 2152/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

z [...] października 2017 r., Ponadto skarżący otrzymuje świadczenie rodzinne w kwocie 95,00 zł i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka w kwocie 193,00 zł...
brutto (2008,33 zł netto),, ‒ świadczenie rodzinne w kwocie 95 zł,, ‒ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł., Z akt...

II SA/Wa 903/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-23

się ze świadczenia rodzinnego - 500+ oraz zasiłku rodzinnego na dziecko w kwocie 317 zł, co stanowi łącznie 817 zł miesięcznie. Jako stałe miesięczne wydatki wskazał: prąd...
małoletniego skarżącego I.Z. jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Dochód gospodarstwa domowego rodziny stanowią: świadczenie rodzinne w wysokości 500 zł...

II SA/Wa 849/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-04

. złożone do akt jako załącznik do wniosku/ oraz świadczenia rodzinne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w S. w wysokości [...] zł netto (zaświadczenie nr [...] wydane...
bezrobociem i w związku z tym musi pokonywać dużą odległość do miejsca swojej pracy. Zwróciła także uwagę, że osiągany dochód choć uzupełniony świadczeniem rodzinnym...

II SA/Wa 124/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

z małoletnią córką wynosi łącznie 234 zł netto, a jego źródłem są świadczenia rodzinne (zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy...
w niniejszej sprawie jest decyzja rozstrzygająca o prawie do świadczenia przewidzianego w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r...

II SA/Wa 1852/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-16

się świadczenia uzyskiwane przez skarżącą: świadczenie rodzinne (91 zł) oraz świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł), pomoc pieniężna na częściowe pokrycie...
kosztów utrzymania wnuka (988 zł), renta rodzinna (700 zł) uzyskiwana przez córkę oraz uzyskiwane przez nią świadczenia rodzinne (268 zł)., Majątek stanowi mieszkanie...

II SA/Wa 361/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-21

, który nie pracuje, a rodzina utrzymuje się ze świadczenia rodzinnego i zasiłku socjalnego wraz z dodatkami rodzinnymi, które po potrąceniu świadczeń alimentacyjnych, łącznie wynoszą...
przez przedstawiciela ustawowego - S. S. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze...

II SA/Wa 1488/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

się), wynosi 1.500 zł brutto. Jego źródłem jest wynagrodzenie A.T. z tytułu umowy zlecenia., Powyższy dochód uzupełniają świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinny wraz...
świadczenia w drodze wyjątku postanawia: ustanowić w niniejszej sprawie dla K.T. i G.T. adwokata w ramach przyznania prawa pomocy, o którego wyznaczenie zwrócić...

II SA/Wa 1715/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-01

, jeżeli wnioskodawca łącznie spełnił warunki określone w tym przepisie, a brak choćby jednego z nich wyklucza możliwość przyznania świadczenia. Natomiast, renta rodzinna jest pochodną...
zatrudnienia jej męża w kwocie 2848,36 zł oraz świadczenia rodzinne w kwocie 182,00 zł miesięcznie. Wykazany dochód przypadający na osobę w rodzinie wynosi zatem 757,59 zł...

II SA/Wa 1612/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

przez pracodawcę - w aktach). Ponadto dochód ten uzupełniają przyznane skarżącej i jej mężowi świadczenia rodzinne wraz dodatkami, świadczenie socjalne w postaci dodatku...
. F. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia: 1...

II SA/Wa 1415/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia...
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w łącznej wysokości 1489,98 zł., Jednocześnie skarżąca, w rubryce 5 formularza wniosku, wskazała, że jedno z dzieci jest osobą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100