Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 333/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-08

świadczenia rodzinnego i sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do jej wniesienia, sporządzeniu opinii...
świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. W związku z ujawnieniem się nowych okoliczności...

VI SA/Wa 656/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

w toku postępowania wznowieniowego. W sprawie tej organ I instancji przyznał w 2009 r. stronie, na podstawie powołanej ustawy, świadczenie rodzinne w postaci dodatku...
i ust. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albowiem z treści tego przepisu wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne uważa się świadczenie pobrane...

VI SA/Wa 3601/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

, którego istotę stanowiło rozstrzygnięcie, w którym organ I instancji przyznał stronie, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie...
rodzinnych; 2) naruszenie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albowiem z treści tego przepisu wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne...

VI SA/Wa 2972/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

o świadczeniach rodzinnych świadczył o skuteczności skargi. Potwierdziła zasadność braku zarzutu naruszenia art. 151 K.p.a. Zaznaczyła, iż pominięcie zarzutu naruszenia art...
się do pozostawionej nadal w obrocie prawnym dotychczasowej decyzji z [...] lipca 2009r. przyznającej mocodawczyni wymienione w niej świadczenia rodzinne., Ponadto decyzja o uznaniu...

VI SA/Wa 1059/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-14

publicznej sprawy zwrotu świadczenia rodzinnego pobranego nienależnie. W sprawie tej organ I instancji przyznał stronie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...
. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. W związku z ujawnieniem się nowych...

VI SA/Wa 462/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

o świadczeniach rodzinnych, świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. W związku z ujawnieniem się nowych...
kolejności ustalić nienależnie pobrane świadczenie i wydać decyzje znajdującą swoje oparcie w art. 30 ust. 1 lub 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyby zachodziły...

VI SA/Wa 2974/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem...
, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne uważa się świadczenie pobrane na podstawie decyzji, która została uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa...

VI SA/Wa 1267/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

wydać od razu decyzji zwrotowej,korzystając z przesłanki przewidzianej w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nakazanie zwrotu świadczenia nienależnie...
pobranego nie mogło być orzeczone w tej samej decyzji, co samo uznanie świadczenia za nienależnie pobrane. Na podstawie regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych...

VIII SA/Wa 238/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

naruszył art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez zamieszczenie w jednej decyzji orzeczenia o nienależności świadczenia i jego zwrocie. Nie dostrzeżono...
bowiem wznowienia postępowania, w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego nie zostało ono zakończone przez wydanie jednej z decyzji wymienionych w art. 151 k.p.a....

VI SA/Wa 650/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

ustawy o świadczeniach rodzinnych) i przepisów postępowania administracyjnego. Należało wskazać na wadliwość wydania decyzji o uznaniu świadczenia za nienależne...
ust. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli bowiem skarżąca dostrzegła te uchybienia, winno to być ocenione pozytywnie, gdyż świadczy o umiejętności...
1   Następne >   +2   +5   +10   57