Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GSK 466/20 - Wyrok NSA z 2020-06-04

stosuje się do niej odpowiednio przepisy o świadczeniach rodzinnych, które jednoznacznie do zwrotu świadczenia pobranego przez wierzyciela - zgodnie z art. 30 ust. 7...
świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten, wbrew stanowisku organu II instancji, nie pozostaje...

I SA/Bd 885/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-08

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, niemniej art...
alimentacyjnej ma odpowiednie zastosowanie art. 30 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie którego 'Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają...

I SA/Bd 884/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-08

. o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, niemniej art. 30 ust. 2...
alimentacyjnej ma odpowiednie zastosowanie art. 30 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie którego 'Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji...

I SA/Kr 819/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

nieuregulowanych stosuje się do niej odpowiednio przepisy o świadczeniach rodzinnych, które jednoznacznie do zwrotu świadczenia pobranego przez wierzyciela - zgodnie z art. 30 ust. 7...
o świadczeniach rodzinnych, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Skarżący zauważył...

V SA/Wa 2128/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

[...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; - uchyla zaskarżoną decyzję - Prezydent Miasta O. decyzją...
z [...] stycznia 2007 r. nr [...] orzekł wobec K. S. (zwanej dalej: Skarżącą) o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - dodatku do zasiłku rodzinnego...

II GW 11/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

tego rodzaju świadczenia. Wspomnianą decyzją organu I. H. została zobowiązana do zwrotu ww. świadczenia., Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych działając z upoważnienia Prezydenta...
, które te świadczenia pobrały, a nie przez płatników składek., W tym stanie rzeczy organ, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

I SA/Go 907/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-08

pobrane świadczenia rodzinne podlega egzekucji administracyjnej. Takiej samej egzekucji podlegają nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne., Po rozpatrzeniu zażalenia...
, stanowiącego że nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji., W odpowiedzi na skargę...

I SA/Gl 393/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-28

r. do 31 października 2010 r. łącznie w wysokości [...] zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Wydaną decyzją odstąpiono od żądania zwrotu kwoty [...] zł...
posiada zaległość z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, orzeczonego decyzją z dnia [...] r. nr [...]. Wszelkie więc zastrzeżenia dotyczące...

III SA/Łd 118/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-29

do egzekucji są nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, a podstawę prawną tych obowiązków stanowią decyzje Prezydenta Miasta [...] nr [...] i [...] z dnia [...] r. Organ...
., nr: [...] i [...] w przedmiocie uznania, iż A.C. pobrała nienależne świadczenia rodzinne na rzecz swojego syna A.G. w sytuacji, w której skarżąca wniosła o przywrócenie...

III SA/Łd 119/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-29

ustawową małoletniego syna oraz osobą uprawnioną do występowania w jego imieniu o należne mu świadczenia, jak choćby zasiłki rodzinne. Nadto, cały czas sprawowała fizyczną...
i wznowienia postępowań w przedmiocie ustalenia, iż pobrane przez skarżącą świadczenia rodzinne są nienależne, tj. spraw o numerach: [...] i [...]. W skardze złożony został...
1   Następne >   +2   +5   +10   100